HMT 2/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Temaet i denne utgaven er E-helse. Se hva du kan lese om her.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 2/2017 kan du lese om følgende:

Kommentarer:

Dag Bratlid, fagredaktør:
Etter legestreiken – hva nå?
For mange er det antagelig uklart hva streiken i det hele tatt handlet om. Hvorfor var det så viktig for legene å få inn en setning om at vaktplanene skulle være «rullerende».

Aslak Aslaksen, fagredaktør:
Hva skjer med bildediagnostikken?
De siste år har det vært en stor økning i forbruk av bildediagnostikk. Det er spesielt innen MR og annen avansert diagnostikk vi ser en økning. De radiologiske avdelingene og private institutter har tatt unna denne økningen dels ved ekspansjon i antall maskiner og ansatte, men også med en betydelig økt produktivitet knyttet til effektivisering og bruk av ny IKT-teknologi.


Aktuelt

IT gjør eldre yngre
Moderne kommunikasjonsteknologi bidrar til å gi eldre i Danmark en høyere livskvalitet.

«Fremtidens Plejehjem – trivsel og teknologi»
Aalborg Kommunes Ældreog Handicapforvaltning har igangsatt prosjektet «Fremtidens Plejehjem – trivsel og teknologi» ut fra et ønske om å kunne tilby de beste forhold for pleietrengende eldre også i fremtiden.

HPV-test avdekker livmorhalskreft
Flere tilfeller av livmorhalskreft kan bli oppdaget med en ny type HPV-test, men metoden vil først være tilgjengelig i Norge I 2019.

BIGDATA inn i DIPS
Forskningsprosjektet BIGMED har som mål å bidra til en mer effektiv og mer presis pasientbehandling. DIPS deltar tungt i prosjektet, med ønske om snart å kunne gi legene bearbeidet BIGDATA-informasjon i DIPS-journalen, inkludert gentester.

Avansert statistikk mot multiresistens
En ny metode med bruk av avansert statistikk kan utvikle antibiotika skreddersydd for å ta knekken på multiresistente bakterier.

Eggemembran blir biologisk plaster
Biovotec AS har utviklet et biologisk plaster for behandling av kroniske sår, basert på den tynne membran fra innsiden av eggeskallet.

Ny høyteknologisk vaskerobot
Vaskeroboten IntelliBot rengjør inntil tusen kvadratmeter i timen og reduserer forbruk av vann med opptil 100.000 liter i året.

«Diagnostikk som ved andre helseforetak»
Avgjørelsen forelå tidligere i vinter: Fylkesmannen mener at Nordlandssykehuset ikke har gjort noe galt i den såkalte celleprøve-saken.

Ikke råd til ny kirurgirobot
Med 76 millioner i minus har ikke Sykehuset Telemark råd til ny kirurgirobot. Det kan føre til et dårligere tilbud for pasientene og tapte inntekter for sykehuset.


Reportasjer

Fremtidens teknologi i og rundt sykehus
Sykehusbygg HF har gjennom sitt Teknologinotat utført et kvalitativt estimat på hvordan teknologiske trender påvirke langtidsplanlegging av spesialisthelsetjenesten.

TikkTalk og Helse Førde signerer innovasjonskontrakt
I helsevesenet kan god tolking handle om liv eller død. Derfor har Helse Førde og tolkemarkedsplassen TikkTalk startet et prosjekt for å sikre enklere, bedre og tryggere tolking for fremmedspråklige pasienter.

– Det finnes gode alternativer
Helsedirektoratet anbefaler å bruke tolk via skjerm fremfor telefon, men tradisjonelt er det brukt dyre videokonferansesystemer med behov for konferansestudio for dette. Det finnes gode alternativer som vi har testet ut, sier Panita Laksuktom ved Haukeland Universitetssykehus.

Spennende FSLB-seminar
Tirsdag 7. februar arrangerte Forum for ledelse og servicedesign innen bildediagnostikk (FLSB) seminar med tittelen 20 år med PACS: «Hvor går veien videre?»


Tema: E-helse

Ny nasjonal e-helsestrategi
En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal.


ECR 2017

European Congress on Radiology
ECR har de senere årene blitt stadig større i deltakelse og utstillingsflate. Kongressen er i utgangspunktet årsmøtet for ESR – European Society of Radiology, og den avholdes hvert år i Wien i begynnelsen av mars.

Kunstig intelligens i bildediagnostikk
Kunstig intelligens og dyplæring er begreper som radiologer og alle andre som jobber innen bildediagnostikk bør lære seg så raskt som mulig. Kunstig intelligens basert på såkalt «convolutional neural network» utvikles nå i meget raskt tempo. Eksempel på bruken av kunstig intelligens er blant annet Googles førerløse biler.


Helseteknologikonferansen

– Konferansen er unik
– Helseteknologikonferansen er unik i den forstand at den samler både teknologer, helsepersonell og næringsliv, som alle er interessert i problemstillingene som diskuteres, men fra ulike ståsteder, sier Kathrine Myhre.

CT-maskin ble sjørøverskip
Å skulle inn i en CT-maskin kan være en tøff opplevelse for en 4-åring. Men ikke om maskinen ser sånn ut, mente Federico Lozano.


Forskningshistorie
Med Universitetsforlagets tillatelse har HMT fått lov til å bringe utdrag fra Per Arne Bjørkums «Annerledestenkerne», 4, utgave (2016).

Noen tanker og trender om sykehuslogistikk
Sykehuslogistikk er et stort fagområde hvor mye handler om å tilrettelegge for bedre ressursforvaltning for å kunne organisere tjenestene bedre og slik øke kvaliteten på helseoppgavene. I bunn og grunn handler det om å implementere gode støttesystemer for å utnytte knappe ressurser til det de er best til: pasientbehandling.


FASTE SIDER

Arkitektforums spalte
Nytt fra NFMF
Nytt fra  NSH
Nytt fra Medtek Norge
Nytt fra Innomed
Agenturregister
Innkjøpsregister
Møter, kongresser, konferanser


Les mer om HMT

Bestill abonnement