HMT 5/2015

0515-hmt

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: BILDEDIAGNOSTIKK

PET-senter i Helse Nord

Av Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF

Brystkreft – radiologene har overtatt for kirurgene

Av Hildegunn Aase, seksjonsoverlege BDS, radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Hvis pasienten fikk bestemme

Av Marit Muri Holmen, radiolog med medisinskfaglig ansvar på enhet for brystdiagnostikk

Nasjonalt behov for henvisningskriterier for bildediagnostikk og bruk av klinisk beslutningsstøtte

Av Eva Friberg, seksjonssjef, seksjon for medisinsk strålebruk, avdeling strålebruk, Statens strålevern

MedViz styrker medisinsk visualiseringskompetanse

Av Ragnar Nortvedt, daglig leder for Medviz og professor Odd Helge Gilja, vitenskalpelig leder for Medviz, begge ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

 

STATSBUDSJETTET

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2,8 milliarder kroner

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett for 2016 å styrke pasientbehandlingen med vel 2,8 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2015.

Fortsetter løftet for rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse har for lenge vært underprioritert og holdt utenfor i viktige reformer. Det endrer regjeringen på.

Digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren øker

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å styrke arbeidet med 66,3 millioner kroner til modernisering av e-reseptløsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger. E-reseptløsningen skal tilpasses ny løsning for nettapotek.

Regjeringen mobiliserer for bedre folkehelse

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og foreslår i budsjettet for 2016 tiltak innenfor en rekke sektorer. Det foreslås å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer i kommunene, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.

Bedre kapasitet, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene

Regjeringen vil sikre trygghet for eldre og pleietrengende ved å skape en omsorgstjeneste med både bedre kapasitet og kvalitet.

 

TEMA: MEDISINSK FYSIKK

Optimaliseringsprosjekter ved Haukeland Universitetssjukehus

Av Kirsten Nygaard Bolstad, Ingvild Dalehaug, Daniel Aadnevik og Helge Pettersen, seksjon for medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus

Fra røntgen til CT ned myelomatose

Av Elisabeth Urstad Aasland, medisinsk fysiker, seksjon stråleterapi, avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus og

Michael Schubert, seksjonsoverlege, radiologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Optimalisering av CT-undersøkelser ved bruk av nye, interative rekonstruksjonsteknikker

Av Hilde Kjernlie Andersen og Anne Catrine Trægde Martinsen, seksjon for diagnostisk fysikk, intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus

Hvorfor og hvordan optimalisere røntgen- og CT-undersøkelser?

Av Kirsten Nygaard Bolstad, medisinsk fysiker, seksjon for medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssjukehus

CT og gjennomlysning for kronar angiografi

Av Pål Løvhaugen, fysiker, kompetansesenter for diagnostisk fysikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og

Amjid Iqbal, overlege, hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Doseoptimalisering ved hjertemedisinske laboratorier

Av Tommy Berglund, seksjon for røntgenteknologi og strålevern, St. Olavs Hospital HF

 

AKTUELT

Inngår avtale med NTNU

Sykehusbygg og NTNU inngår samarbeidsavtale for å utvikle best mulig kompetanse når sykehus skal planlegges, bygges og forvaltes.

200 millioner til helsestasjon ene og skolehelsetjenesten

Regjeringen fortsetter satsningen på forebyggende arbeid blant barn og unge og foreslår å bevilge 200 millioner mer i kommunerammen til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Regjeringens kreftsatsing fortsetter

Regjeringen foreslår 16,3 millioner kroner til å planlegge tilbud om protonbehandling for kreftpasienter, og Helse Nord får tilsagn om lån til nytt PET-senter i regionen.

Grønt lys for andre byggetrinn av det nye Barne- og ungdomssjukehuset

Styret i Helse Vest har i dag sagt ja til byggetrinn to av det nye Barne- og ungdomssjukehuset ved Haukeland universitetssjukehus.

En inspirasjon til fortsatt miljøsatsing

– At Ahus nå er ISO-sertifisert er en anerkjennelse av langvarig systematisk arbeid med miljøet og en inspirasjon til forsterket satsing på aktiv miljøledelse.

Normann ny president i IFHF

Den 7. oktober overtok Erik K. Normann som president i International Hospital Federation (IHF), en verdensomspennende, non-profit sammenslutning av 37.000 sykehus verden over.

Samler data om hjertestans

Rundt 3000 nordmenn får akuttmedisinsk hjelp etter hjertestans hvert år. Norsk hjertestans – register samler informasjon for å overvåke kvaliteten på denne helsehjelpen, og 16. mars ble registeret offisielt åpnet.

Kunst i Nye Kirkenes Sykehus

«Det er godt dokumentert at våre fysiske omgivelser har betydning for vårt velvære og vår yteevne. God kunst vil gi ytterligere kvalitetsdimensjoner til det fint formete nye sykehuset i Kirkenes»

Av Bård Rane

 

FASTE SIDER

Medtek Norge

InnoMed

MTF

NSH

Arkitektforum

FSTL

NFMF

Møter og konferanser

HMTs innkjøpsregister

Lagre