HTAs 10 forslag til et bedre helsevesen

KOMMENTAR: HTA (Helsetjenesteaksjonen) kjemper for en helsetjeneste med høy kvalitet for alle, som er solidarisk og som setter pasienten i sentrum.

Artikkelforfatter Torgeir Bruun Wyller

Denne artikkelen er skrevet av Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, Oslo Universitetssykehus. Leder i Helsetjenesteaksjonen (HTA):

Skal vi få til dette må vi:

 • Slutte å styre offentlige helse- og omsorgstjenester som om de var privatkapitalistiske foretak.
 • Fjerne helseforetaksmodellen.
 • Ha mer kompetent ledelse og mindre administrasjon.
 • Kutte ned på bruken av konsulenter
 • Vise helsepersonell og andre fagfolk tillit.
 • Ikke legge ned velfungerende lokalsykehus, men tvert i mot gi dem stabile driftsvilkår så de kan rekruttere fagpersonell og holde god kvalitet.
 • Øke antall sykehussenger.
 • La ett sykehus igjen få være én administrativ enhet.
 • Avskaffe bestiller-utfører-modellen i kommunene.
 • Kreve en minstestandard for kompetanse og bemanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Privatkapitalistiske foretak som styres etter New public management (NPM)-metoden styrer helse- og omsorgstjenesten etter gevinst og vinning, og pasienten blir glemt!

Helseforetaksmodellen er basert på mistillit fra den overordnede til de underordnede, og bryter dermed både med helsefagenes verdigrunnlag og med sentrale prinsipper i moderne ledelse. Den er også uforenlig med at helsevesenet som system kan sette pasienten i sentrum.

Vi savner kompetente ledere som tar det ansvaret lederrollen innebærer, og ikke kjøper seg fri fra dette ansvaret gjennom å bruke av eksterne «spesialister» på konsulentbasis. Mindre administrasjon innebærer mindre uhensiktsmessig målstyring ovenfra og ned – og mer tid til pasientrettede aktiviteter, samt økt fokus på fag.

Mengden kontroll- og rapporteringsrutiner er nå på et nivå som er kontraproduktivt og må derfor reduseres.

I de fleste sektorer kan små enheter være verdensledende i kvalitet, uavhengig av hvor de er lokalisert.

Norge ligger i bunnsjiktet i Europa i antall sykehussenger i forhold til folketallet. Dette fører til for tidlige utskrivninger, mange reinnleggelser, og gjør at kommunene blir sittende med ansvar for stadig dårligere pasienter.

Bestiller-utfører-modellen medfører at alle instanser får et insitament til å skyve syke- og hjelpetrengende fra seg. De som jobber tett på i det daglige vet best hva som trengs, og er best skikket til å vurdere aktuelle tiltak.


Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013. Tidligere har aksjonen hatt en «flat struktur» med en aksjonsgruppe bestående av 23 medlemmer og ingen mulighet for andre til å melde seg inn. I mars 2014 ble Helsetjenesteaksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet