Cxense Display

I Norge skynder man seg langsomt!

 

Helsedirektoratet mener helsefaglige behov og hensynet til pasientbehandlingen, særlig i akuttsituasjoner, taler for at pasientopplysninger bør deles på en bedre måte enn i dag. Det er både behov for en effektivisering av dagens informasjonsutveksling og nye løsninger for enklere tilgang. I de løsningene direktoratet har vurdert er det lagt vekt på å bygge på faglige behov og understøtte helsefaglige prosesser for å gi merverdi i den utøvende helsetjenesten. Enklere tilgang må forenes med tillit til at sensitive helseopplysninger blir vernet mot spredning til uvedkommende.
Enklere tilgang må risikovurderes

Helsedirektoratet har i sin utredning utformet regler som gir mulighet for direkte tilgang til utvalgte strukturerte og standardiserte opplysninger i et eget støtteregister. Det ligger ingen ubetinget anbefaling fra direktoratet om etablering av et slikt system. Løsningene krever grundige analyser for å avklare om gevinsten står i forhold til kostnadene. I tillegg bør det foretas risikovurderinger av mulige tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av å gi enklere tilgang.

Mangelfull tilgangsstyring i dag

I de regionale helseforetakenes (RHF) rapport framgår det at det er ønskelig med en åpen fullmakt slik at sykehus og andre virksomheter kan avtale seg imellom når og hvordan direkte tilgang skal iverksettes. Disse forventingene fra RHFene har Helsedirektoratet dessverre ikke kunnet tilrå. Det skyldes blant annet at det gjennom tilsyn er dokumentert at virksomhetene internt har mangelfull tilgangsstyring. Taushetsplikten er truet. Dagens mangelfulle overholdelse av taushetsplikten medfører at det er en begynnende praksis hvor sensitiv informasjon i enkelte tilfeller ikke føres i journal, for eksempel når sykehusets egne ansatte innlegges. Dette truer kvaliteten i behandlingen og pasientsikkerheten. Direktoratet kan derfor ikke tilrå ytterligere teknologiske løsninger nå, som åpner for større spredning av pasientopplysninger.