IKT-støtten til forskningsmiljøene skal styrkes

Styringsgruppen for prosjektet hadde nylig sitt første møte. I arbeidet er det regionale

forskningsmiljøet involvert, med deltakelse fra Oslo universitetssykehus, de

øvrige helseforetakene i regionen, Sykehuspartner og Universitetet i Oslo.

Prosjektet har som mål å forbedre samhandling, samarbeid og

koordinering av IKT-støtte mellom forskningsmiljøene og Sykehuspartner. Som

grunnlag for arbeidet skal det gjennomføres en foranalyse for å identifisere

krav og behov.

De første kartleggingene er gjennomført og arbeidet med å

konkretisere tiltakene er i gang. Tiltak som Forskernett og ebiobank inngår i

dette.

Det videre arbeidet skal koordineres og utvikles i tett

samarbeid med den digitale fornyingen som er vedtatt for å bringe

foretaksgruppen over på en standardisert teknisk infrastruktur.

Forskningsmiljøenes krav til IKT-tjenester og tilgang til

data forutsetter tilgang til store datamengder. Dette krever verktøy etablert

på en standardisert og effektiv infrastruktur som sikrer både pasientenes og

forskernes behov. Målet er å etablere effektive og framtidsrettede løsninger

gjennom nært samarbeid mellom forskningsmiljøene og de teknologiske miljøene.