Ingen avvik ved tilsyn på Akershus universitetssykehus

Revisjonen

inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i

Oslo og Akershus gjennomfører i 2011. Tilsynsbesøket fant sted 8. – 9.

juni 2011.

Formålet med tilsynet var å undersøke om og hvordan helseforetaket gjennom sin styring og ledelse etterlever krav i lover og forskrift om forsvarlig virksomhet i DPS døgnenheter ved sin håndtering av selvmordstruede pasienter.

Tilsynet omfattet vurderingen ved fasene i et pasientbehandlingsforløp:

Utredning/vurdering ved innleggelse

Behandling og oppfølging

– generelt under oppholdet

– ved sårbare overgangsfaser

Utskrivelse

Innenfor

disse områdene ble det rettet oppmerksomhet mot helseforetakets rutiner

og prosedyrer for å forebygge selvmord, kompetanse, bruker/-

pårørendemedvirkning, samhandling og journalføring.

Tilsynslaget fant ikke grunnlag for å påpeke brudd på lov eller forskrift i forhold til tilsynetes tema.