Jobbmestrende oppfølging for personer med psykoselidelse er nå et tilbud i 6 fylker

Nasjonalt forskningsprosjekt – metodeutvikling
Felles for tilbudet i de 6 fylkene er en kognitiv tilnærming med tett og individuelt tilrettelagt oppfølging av personer som er hindret i å delta i arbeidslivet, på grunn av en psykisk lidelse.
Gjennom tilbudet prøver man ut en metodikk med symptomrettet og mestringsorientert oppfølging. Deltakerne får tilrettelagt arbeidstrening i en arbeidsmarkedsbedrift eller en ordinær bedrift. I tillegg vektlegges opplæring av både deltakerne og tiltaksarrangører/arbeidsgivere i kommunikasjon, problemløsning og nettverksarbeid. I noen fylker får deltakerne IT-basert kognitiv trening. Tiltaket forutsetter et tett samarbeid mellom deltaker, NAV, behandlingsapparat og attføringsbedrift/arbeidsliv.
Piloten i Oslo har i hovedsak rettet seg mot attføringsbedrifter, men erfaringene er så gode at man i større grad vil forsøke å legge opp til et samarbeid med ordinære arbeidsgivere.
Ønsker du å vite mer om tilbudet kan du kontakte prosjektleder v/distriktspsykiatrisk senter/sykehus som deltar i ordningen eller NAVs prosjektleder/fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse. Se brosjyrene Jobbmestrende oppfølging til høyre. Nasjonal prosjektledelse kan også kontaktes.