Kan få dekket sykehusbehandling i utlandet

– Pasientene vil med dette få økt valgfrihet og lettere tilgang til medisinsk ekspertise i utlandet. Det vil være av stor betydning for pasienter med sjeldne tilstander hvor fagmiljøene i Norge er små, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter som ønsker trygghet for at de får dekket utgifter ved sykehusbehandling i utlandet, kan søke om tilsagn fra HELFO på forhånd.

Det vil også bli mulig å få dekket noe av reiseutgiftene. Her vil pasientene kunne få tilbakebetalt utgifter som tilsvarer reise til nærmeste behandlingssted i Norge.

Pasienten kan søke refusjon fra HELFO uten å ha fått godkjenning før han eller hun velger behandling i utlandet. Det blir heller ikke stilt krav om at den norske helsetjenesten har brutt behandlingsfrister før pasienten kan søke behandling utenfor Norges grenser. Pasienten vil kunne få dekket kostnader som tilsvarer kostnadene ved lignende behandling i Norge.

Utvidelse av refusjonsordningen er ledd i gjennomføringen av pasientrettighetsdirektivet. Stortinget samtykket 16.desember i fjor til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok deretter endringene i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land som nå trer i kraft.

Det er HELFO som behandler søknader om refusjon og som gir forhåndstilsagn.