Klare rammer og prioriteringer for sykehusplanlegging

Den samme vekstraten gjelder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Planlagt vekst for disse områdene vil være noe større enn for somatikk, hvor veksten anslås til 2,4 prosent.

Dette er blant mange planforutsetninger som styret har vedtatt at skal ligge til grunn for økonomisk langtidsplan for perioden 2015-2018. Helseforetakene vil med utgangspunkt i de vedtatte planforutsetningene utarbeide sine forslag til langtidsplaner for 2015-2018. Styret i Helse Sør-Øst vil behandle den samlede regionale langtidsplanen i juni.

Prioriterte fagområder

I perioden 2015-2018 skal følgende fagområder innen somatikk prioriteres:

Utredning, behandling og oppfølging av kreft og annen alvorlig sykdom

Poliklinisk vurdering og behandling

Sekundær forebygging ved alvorlige livsstilsykdommer

Innen psykisk helsevern vil Helse Sør-Øst i samme periode spesielt prioritere akutt- og sikkerhetspsykiatri, samt arbeidet med å forebygge selvmord og redusere bruk av tvang. Prioritert område innen rusbehandling vil være å utvikle samarbeidet mellom helseforetakene, de private leverandørene og kommunene for å sikre god gjennomføring av behandlingen og forebygge tilbakefall.

Endelige aktivitetskrav for 2015 settes med utgangspunkt i føringer som gis i statsbudsjettet for 2015.

Krav om vedlikehold og forbedring av bygg

Forutsetningene for planene for 2015-2018 omfatter også at helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet – og i tråd med vedtatte krav om planmessig vedlikehold. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg.

– Helse Sør-Øst –