Kommunene må føre ansvarlig alkoholpolitikk

 Stortinget har vedtatt endringer i alkoholloven og vinmonopolloven. Blant endringene som er vedtatt er en ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk til og med 4,7 volumprosent alkohol i egen virksomhet. Videre åpnes det for auksjon mellom private i regi av Vinmonopolet.
 Kommunene har stor frihet til å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk innenfor rammene av alkoholloven. Det ble ikke foreslått eller vedtatt endringer i den lovfestede maksimaltiden for skjenking. Staten har ansvar for å trekke opp rammene for omsetning av alkohol, men kommunene står fritt til å fastsette kortere skjenketider enn maksimaltiden.
 – De siste årene har det vært betydelig mer oppmerksomhet rundt skjenkepolitikken, herunder å bedre kontrollen med salgs- og skjenketider. Vi skal fortsatt legge vekt på dette i årene fremover. Sentrale myndigheter skal legge til rette for god skjenkepolitikk og god kontroll. Det er likevel helt avgjørende at kommunene er seg bevisst sitt ansvar på dette området. Det er de som har ansvar for å vurdere antall skjenkesteder, åpningstider og å utføre kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.