Cxense Display

Kommunene prioriterer demensomsorgen

En ny oversikt viser at 243 kommuner har demensteam eller demenskoordinator. Dette er over dobbelt så mange som i 2007.
246 kommuner har pårørendeskoler eller samtalegrupper. Dette er nær en firedobling av tilbudet fra 2007.
Regjeringen la i 2007 fram, som første land i verden, en plan for å styrke demensplanen. Her har vi tre hovedgrep: Vi styrker aktivitetstilbudet på dagtid, vi bedrer kunnskap og kompetanse, og vi satser på å tilrettelegge omsorgsboliger og sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Mennesker med demens er en av de største brukergruppene i omsorgstjenesten. Antallet vil bli mer enn doblet fram til 2040. Tjenestetilbudene har imidlertid ikke vært tilstrekkelig tilrettelagt for personer med demens.
Vi ser nå helt konkrete resultater av Demensplan 2015. Over 280 kommuner har satt demensomsorgen på dagsorden gjennom lokale planer.
Dessverre er fortsatt andelen hjemmeboende personer med demens som mottar et dagtilbud lav. Det er behov for et betydelig løft for å sikre dagaktivitetstilbud til denne brukergruppen. Regjeringen vil derfor etablere et øremerket tilskudd slik at inntil 5000 personer kan få et aktivitetstilbud deler av uken i 2012, sier Strøm- Erichsen.
Når tilbudet er bygget videre ut vil vi lovfeste kommunenes plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud for personer med demens, legger hun til.
Den nasjonale kartleggingen av tjenestetilbudet til personer med demens i kommunene gjennomføres hvert fjerde år. Undersøkelsen blir foretatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet.