Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

Det fremgår av den nye rapporten «Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse av eldre etter sykehusopphold – Resultater for 2015» fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Rapporten utdyper tall som ble publisert på helsenorge.no i slutten av august 2016.

Trekker fram nærhet til sykehus

Blant kommunene varierer andelen reinnleggelser av eldre i sykehus fra 8,8 prosent til 21,6 prosent. De andre kommunene sprer seg over hele skalaen mellom disse ytterpunktene.

Seksjonsleder Jon Helgeland i Kunnskapssenteret er ansvarlig for rapporten. Han setter de store forskjellene i sammenheng med tilgjengelighet og nærhet til sykehus:

– Jo nærmere kommunen er et sykehus, desto lettere er det for eldre å bli reinnlagt. Vi ser at det er mange reinnleggelser i de store byene og sjeldnere reinnleggelser i distriktskommunene.

Han sier at i et land som Norge er det naturlig at geografi og organisatoriske forhold kan påvirke sannsynligheten for reinnleggelse mellom kommuner, fylker og sykehus.

– Det kan også tenkes at noen kommuner ikke satser like mye på forebygging og lokale behandlingstilbud som andre, slik Samhandlingsreformen legger opp til – men dette kan vi ikke avgjøre på grunnlag av våre data, sier seksjonsleder Jon Helgeland i Kunnskapssenteret.

Bedring å spore

Sannsynligheten for at eldre pasienter blir reinnlagt i norske sykehus har økt i femårsperioden fra 2011 til 2015. Til tross for dette var det fra 2014 til 2015 likevel en signifikant nedgang i sannsynligheten for å bli lagt inn igjen totalt sett og for pasienter med lungebetennelse. I 2015 ble rundt hver sjette (15,5 prosent) eldre pasient reinnlagt innen 30 dager etter et sykehusopphold.

– Sannsynligheten for å bli reinlagt kan tenkes å avhenge av den generelle tilgangen på helsetjenester, både spesialist- og kommunehelsetjenester, kvaliteten på disse tjenestene og samhandlingen mellom de forskjellige tjenestenivåene, sier Jon Helgeland.

Han trekker også fram at ansvaret for en eventuell reinnleggelse er splittet mellom flere aktører, fra behandlende enheter i spesialisthelsetjenesten til ulike leverandører av helse- og omsorgstjenester i primærhelsetjenesten.

Forhold som er direkte knyttet til pasienten har trolig også betydning, ifølge seksjonslederen.

Varierer mye geografisk

Forskjellene i reinnleggelser mellom kommunene gjenspeiler seg også for sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF). Sykehusene er sammenlignet med en referanseverdi (14,9 prosent) som er justert for alder og kjønn, et såkalt trimmet gjennomsnitt der ekstremverdiene er fjernet.

Mellom sykehusene varierte andelen eldre som ble reinnlagt fra 11,1 til 18,8 prosent.

– Nord-Norge skiller seg positivt ut med lavere andel reinnleggelser enn de andre helseregionene, konstaterer Helgeland.

Helse Nord RHF er ikke bare den eneste helseregionen som har signifikant lavere andel reinnleggelser totalt sett, men også for tre av de fem diagnosegruppene som trekkes fram i rapporten: astma/kols, hjertesvikt og hjerneslag.

Tilsvarende har Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest (RHF) høyere andel reinnleggelser totalt sett og for to av fem diagnosegrupper. Sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt for hjertesvikt og hjerneslag er høyere enn referanseverdien i Helse Vest, mens det samme gjelder for pasienter med astma/kols og hjertesvikt i Helse Midt-Norge.

Blant fylkene har Finnmark og Troms færrest akutte reinnleggelser av eldre med cirka tolv prosent, mens Oslo og Rogaland har over 17 prosent.

Færrest reinnleggelser etter brudd

Seksjonslederen sier at sannsynligheten for at eldre blir akutt reinnlagt i sykehus i stor grad avhenger av hvilken diagnosegruppe som pasienten tilhører.

– Etter brudd og hjerneslag legges rundt hver tiende pasient inn igjen i løpet av 30 dager, mens det er dobbelt så stor sannsynlighet ved lungebetennelse, hjertesvikt og astma/kols, sier Helgeland.

 

Andel reinnleggelser per diagnosegruppe:

 

  • brudd: 10,0 prosent

 

  • hjerneslag 11,1 prosent

 

  • lungebetennelse 19,9 prosent

 

  • hjertesvikt 24, 3 prosent

 

  • astma/kols 27,5 prosent

 

Hvor mange sykehus som avviker fra referanseverdien, i positiv eller negativ retning, varierer mellom diagnosegruppene. Ved for eksempel brudd var det bare to sykehus som skåret henholdsvis høyere og lavere enn referanseverdien på 14,9 prosent, mens ved astma/kols skåret fire høyere og elleve lavere.

(kilde: kunnskapssenteret)

Lagre