Konsulenttjenester i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten utgjør store og kompliserte virksomheter som i tillegg til det medisinskfaglige krever spesialisert kompetanse på en rekke områder hvor det alltid vil være behov for å kjøpe eksterne konsulenttjenester for å løse oppgavene. Helseforetakene benytter konsulenttjenester innenfor områdene medisinsk teknologi, IKT, økonomi, revisjon,
jus, bygg og eiendom m.m. Helseforetakenes anskaffelser av konsulenttjenester følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser og på en rekke av tjenesteområdene har helseforetakene inngått rammeavtaler.
Helse- og omsorgsdepartementet har også de siste årene gitt de regionale helseforetakene en rekke utviklingsoppdrag, som ledd i utviklingen av en mer enhetlig
spesialisthelsetjeneste. Dette gjelder blant annet etablering av felles løsninger innenfor HR/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp, standardisering av IKT-løsninger, overtakelse av oppgjørsordningen for pasientreiser fra NAV og miljø- og klimatiltak. På disse områdene kreves det særskilt kompetanse hvor bruk av konsulenttjenester vil kunne være nødvendig.
De samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten i 2008 var på tilsammen 96 milliarder kroner. Av dette utgjør konsulenttjenester ca. 0,8 prosent, eller 787 millioner kroner.