Kortere ventetid for barn og unge med psykiske lidelser

Den gjennomsnittlige ventetiden er redusert med 13 dager fra siste tertial i 2007 i forhold til samme periode i fjor viser nye tall fra Norsk pasientregister.

Mange år med systematisk oppbygging av tilbudet gir nå resultater, sier Henriksen. Hun peker på at innføringen av ventetidsgarantien for barn og unge trolig har bidratt til at ventetidene har gått ned. Psykisk helsevern for barn og unge har vært et viktig

satsingsområde i den tiårige opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i fjor. Tallene fra Norsk pasientregister viser også at åtte av ti barn og unge får et behandlingstilbud innenfor maksimalfristen i ventetidsgarantien.

Ni av ti barn og unge får samtidig oppfylt rettigheten til å få sin situasjon vurdert og maksimal ventetid fastsatt av spesialisthelsetjenesten innen ti dager.

Selv om tallene er positive, er det fortsatt variasjoner rundt i landet. Vi skal arbeide for å redusere ventetiden ytterligere, sier Kari Henriksen