Kortere ventetid hos fastlegen

Fastlegene

er helt sentrale for å nå målene i samhandlingsreformen. For å få til

bedre forebygging, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige

tjenester, må vi bygge videre på den gode fastlegeordningen og sikre

god tilgjengelighet til fastlegene for pasientene, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår en rekke endringer som vil komme pasientene til gode:

Kortere

ventetid på time hos fastlegen. Det ligger to alternativer i forslaget:

Pasienten skal få time innen 48 timer, eller 5 virkedager. 80 prosent av

telefonhenvendelsene skal besvares innen 2 minutter.

Fastlegene

skal ta større ansvar for alle pasientene på sine lister også de som

ikke selv tar kontakt med fastlegen. I tillegg stiller vi krav til

kvaliteten på tjenestene.

Fastlegene forventes å gjennomføre hjemmebesøk i større grad enn i dag.

Fastlegene skal gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å bedre tilbudet.

Fastlegene skal være pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele pasientforløpet.

Dersom pasienten har høy risiko for legemiddelrelaterte problemer, skal fastlegen gjennomgå legemidlene.

Der det avdekkes høy risiko for utvikling eller forverring av sykdom/funksjonssvikt, skal fastlegen komme tidlig i inngrep.

I dag

reguleres en rekke forhold i fastlegeordningen av fastelegeavtaler, det

vil si individuelle avtaler som inngås mellom kommune og den enkelte

fastlege.

Nå foreslås det å fastlegge overordnede rammer for fastlegene i forskrift.

Det er

kommunene som har ansvaret for fastlegeordningen. Med den reviderte

forskriften vil fastlegene bli bedre integrert i den kommunale helse- og

omsorgstjenesten. Det er helt avgjørende med godt samarbeid for å

utnytte fastlegenes kompetanse på en enda bedre måte sier

Strøm-Erichsen.

"undefined"