Cxense Display

Kortest ventetid

Helse Sør-Øst RHF Helseforetakene arbeider systematisk med å få ned ventetidene. Til tross for økt pågang har gjennomsnittlig ventetid i regionen gått ned med tre dager siden årsskiftet. Utviklingen går riktig vei, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Ventetidene skal ned, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen.
Fra og med 2011 publiseres offisielle ventelistetall fra Norsk pasientregister (NPR) månedlig. Tallene viser hvor lenge pasientene som fikk behandling den aktuelle måneden hadde ventet.
Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til behandling uten ventetid og inngår ikke i disse tallene. Rundt 70 prosent av alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp. Ventetidene speiler derfor i hovedsak situasjonen for dem som venter på poliklinisk utredning og behandling, og snitt-tallet er et gjennomsnitt for alle ventetidene for alle typer tjenester, uavhengig av om pasientene har blitt prioritert og fått rett til nødvendig helsehjelp eller ikke.
Statistikken fra NPR viser også andelen fristbrudd, det vil si andelen pasienter som ikke har fått behandling innen den fristen som er satt ut fra en medisinsk vurdering. 
I følge tallene fra NPR var andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst på 11 prosent, og det er i tråd med landsgjennomsnittet. Helse Sør-Øst har som ett av sine prioriterte mål at fristbrudd ikke skal skje. Helse Sør-Østs egne tall over fristbrudd viser at andelen fristbrudd har gått markert ned de i årets fire første måneder fra 13 til rundt 9 prosent.  Og noen er nesten i mål: for tredje måned på rad hadde Sykehuset i Vestfold i april tilnærmet null fristbrudd.