Cxense Display

Ledergruppens organisering

 

Hatlen tar utgangspunkt i vedtaket om at organiseringen skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-, region- og områdefunksjoner. Samtidig har det vært ønskelig for henne å sikre nødvendig nærhet mellom administrerende direktør og den operative virksomheten.
– Jeg er opptatt av å ha nærhet til den operative driften og unngå en for "spiss pyramide" i organiseringen. Jeg ønsker ikke en modell basert på ett lokalsykehus og ett lands- og regionsykehus. Jeg ser for meg seks til åtte kliniske enheter, men endelig struktur vil avhenge av videre prosess, sier Siri Hatlen.
Det vil kunne være aktuelt å organisere de ulike fagområdene ulikt. Noen fagområder vil kunne organiseres som sentermodeller, andre som klinikker og divisjoner.
Finne hensiktmessig organisering
– Dette vil bli endelig avklart når prosessen med å vurdere en helhetlig ny organisasjonsstruktur har kommet lenger. Det er viktig å finne frem til en organisering som er hensiktsmessig for hvert område, og som samtidig understøtter de mål som er definert for Oslo universitetssykehus, sier hun.
Kontinuitet i ledelsen
Siri Hatlen har fokusert på å sikre kontinuitet og kompetanse i toppledelsen og å få til en god overgang fra dagens ledergrupper ved de tre sykehusene til den nye, samlede organisasjonen.
Samtidig er hun opptatt av at de tre administrerende direktører ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål har fullt driftsansvar for sine organisasjoner ut året. Inntil den nye organisasjonsstrukturen er på plass vil de tre sittende lederne rapportere til administrerende direktør og bli integrert i ledergruppen.
Tre viseadministrerende direktører
Det foreslås at den nye ledelsen etableres med tre viseadministrerende direktører. De to administrerende direktørene Tove Strand fra Ullevål og Morten Reymert fra Rikshospitalet er tilbudt to av disse stillingene. De tre viseadministrerende direktørene skal ha fokus på utvalgte områder som samhandling, fag og økonomi, men de vil også få ansvar for andre viktige oppgaver. Dette er ikke endelig avklart.
På Aker er Stein Are Agledal konstituert som administrerende direktør, og han har sagt ja til å forlenge dette oppdraget ut året. Siri Hatlen er opptatt av at også Aker blir godt ivaretatt i den videre prosessen med å organisere og bemanne viktige posisjoner i Oslo universitetssykehus.
Begrenset antall stabsdirektører
Hatlen har ønsket å begrense antall stabsdirektører på øverste nivå. Hun har foreløpig skissert at hun vil ha stabsledere for HR/organisasjonsutvikling, kommunikasjon, forskning, utdanning og innovasjon, samt pasientsikkerhet, kvalitet, kontinuerlig forbedring, som rapporterer direkte til administrerende direktør.
– Pasientsikkerhet, kvalitet og kontinuerlig forbedring inklusive fokus på god rapportering og avvikshåndtering er ett av mine hjertebarn. Jeg markerer det ved å løfte det opp på denne måten, men innholdet i en slik enhet vil bli nærmere definert, sier Hatlen.
Lederrollene i den nye organisasjonen vil fylles enten gjennom innplassering av eksisterende ledere eller ved at stillingene lyses ut internt og/eller eksternt. Dette vil igjen blant annet være avhengig av krav til kompetanse og erfaring for de ulike stillingene og om det finnes personer i tilsvarende stillinger som melder interesse for de nye stillingene. Arbeidet med å bemanne de nye lederstillingene vil starte umiddelbart, og vil følge vanlige prosedyrer.