Lettere å få dekket utgifter til behandling i utlandet

Refusjonsordningen vil

innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt

?ikke-sykehusbehandling?, det vil i hovedsak si behandling utenfor sykehus.

Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog,

kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det

offentlige i Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

-Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge, vil man etter

den nye ordningen kunne søke i et hvilket som helst annet land i EØS-området og

få utgifter refundert. Refusjonen vil være begrenset til det beløpet som det

offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende helsehjelp, sier

helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å

søke helsehjelp i et annet land. Erfaring viser at de fleste ønsker å motta

helsehjelp så nær hjemstedet som mulig, men i noen situasjoner kan det være

fordelaktig å kunne velge å motta hjelpen i et annet EØS-land. Dette gjelder

ikke bare behov som oppstår på reise, men også planlagt behandling som den

foreslåtte refusjonsordningen vil omfatte. For personer som bor i grensestrøk,

eller som bor deler av året i et annet land, vil det kunne være særlig aktuelt

å søke helsehjelp utenfor Norge. Det samme kan i noen tilfelle gjelde personer

som har personlig tilknytning til et annet land, for eksempel tidligere

hjemland.

De nødvendige lovendringene knyttet til den nye refusjonsordningen ble vedtatt

i fjor sommer. Nærmere regler om refusjonsordningen skal fastsettes i

forskrift. Utkast til forskrift sendes nå på høring. Høringsfristen er 15.

august.

Bakgrunnen for forslaget er

EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester. EU- og EFTA-domstolen

har tolket dette prinsippet slik at det har betydning også for pasienters

rettigheter. Europakommisjonen fremla i 2008 et forslag til direktiv om

pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester.

Dette er fortsatt til

behandling i EUs organer. Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av

retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. En slik

refusjonsordning som nå foreslås må imidlertid innføres uavhengig av et

eventuelt direktiv. I den forbindelse med forskriftsarbeidet vil departementet

se hen til den videre utviklingen i EU-organenes arbeid med direktivforslaget.