Lite kunnskap om effekten av triagesystemer brukt før akuttinnleggelse i sykehus

For å

sikre at befolkningen får rask og kyndig helsehjelp, er det viktig med en vel­funge­rende

akuttmedisinsk kjede. I alle ledd i kjeden er det viktig med best mulig

vurdering av pasientene slik at de får behandling på rett sted innen forsvarlig

tid.

For å få

pålitelige vurderinger av akutt syke og sikre at pasientene blir riktig

prioritert, slik at de sykeste får raskere behandling, kan man bruke et

triagesystem. Inter­nasjonalt finnes det flere slike systemer.

– Vi vet

ikke hvor effektive de ulike systemene er når de brukes prehospitalt, sier

prosjektleder Ingeborg B. Lidal ved Kunnskapssenteret, eller om et system er

bedre enn de andre. Vi vet heller ikke om det å bruke samme system i flere ledd

av akutt­kjeden er bedre for pasientene enn å bruke et system tilpasset den

enkelte tjenesten.

Dokumentert

effekt?

Når man

studerer om et triagesystem har effekt, er det viktig å sammenlikne med en

gruppe pasienter som vurderes med et annet system eller uten triagesystem (en

kontrollgruppe). Derfor søkte vi etter systematiske oversikter, randomiserte

kontrollerte forsøk, kontrollerte studier eller avbrutte tidsserie-analyser.

Vi

fant ingen studier om effekten av triagesystemer for akutt syke i prehospital

setting, fortsetter Lidal.

Behov

for forskning

– At det

ikke er publisert studier som har vurdert effekten av triagesystemer i

prehospital setting, er et viktig funn, fastslår Lidal.

Siden

triagesystemer nå innføres i flere ledd av akuttkjeden i Norge, oppfordrer

Lidal til at effekten av systemene evalueres med kontrollerte studier.

Evalueringene bør vurdere om:

  • bruk av samme triagesystem

   i flere ledd av akuttkjeden er effektivt med tanke på helseutfall,

   pasientsikkerhet, pasienttilfredshet, tilfredshet med bruk av triage­syste­met,

   ressursbruk og for kvalitet på informasjonsflyt mellom behandlings­leddene

   i den akuttmedisinske kjeden.

  • hvilket triagesystem som er

   mest effektivt i hvert ledd, men også hvis det samme system skal brukes i

   flere ledd i kjeden.