Cxense Display

Mange kommuner uten demenstilbud

 

Det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse – NKAH – som står bak rapporten Gode tilbud i demensomsorgen demensteam, dagsenter og pårørendeskoler.
Status fra 2007

Rapporten er basert på tall fra 2007 og viser status for demens-tilbudet før oppstart av et 3-årig program (2007-2010) i Demensplan 2015 for å øke kapasiteten og heve kvaliteten i utredningsarbeidet, dagsentertilbudet og pårørendeskoler.
Kartleggingen bygger på tre tidligere kartlegginger foretatt de siste ti årene og viser at 211 norske kommuner i 2007 hadde tilrettelagte tilbud for personer med demens. Dette er en svak økning siden 1997.
Kartleggingen viser blant annet at
  • 108 kommuner har demensteam og/eller demenskoordinatorer med ansvar for utredning
  • 130 kommuner har tilrettelagte dagtilbud
  • 96 kommuner har tilrettelagt kortids- og avlastningstilbud
  • 145 kommuner har støttekontaktordninger
  • 66 kommuner har tilbud om undervisning til pårørende
Målene i demensplanen

– Rapporten viser store mangler i tjenestetilbudene til personer med demens. Det vil derfor bli et omfattende arbeid å nå målene i demensplanen om at alle kommuner skal tilby gode og tilrettelagte tilbud til personer med demens. Heldigvis har vi de siste par årene fått mange gode tilbakemeldinger fra tjenesten om at kommunene jobber aktivt for å øke kapasitet og kvalitet og at utviklingen går i riktig retning, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.
I dag er det om lag 70 000 personer med demens i Norge. På grunn av økende antall eldre i befolkningen antar man at antallet personer med demens fordobles i 2040.
Utfordringer

– Dette gir store utfordringer for helsetjenesten. Ansvaret for å planlegge og tilrettelegge tilbudene for personer med demens ligger i første rekke hos kommunene, men statlige myndigheter, fylkesmannen og spesialisthelsetjenestene har et ansvar for å bidra aktivt med tiltak som øker kapasiteten og kvaliteten i tjenestetilbudene, sier Mehre.
Rapporten beskriver i detalj de utvalgte tjenestetilbudene, innhold, omfang, organisering og brukergruppene. Den viser også geografiske forskjeller, dekningsgrad på fylkesnivå og gjennomsnitt for landet.
– Mye godt utviklingsarbeid og mange prosjekt er nå i gang i mange kommuner. En av utfordringene blir å formidle disse kommunenes erfaringer til andre kommuner slik at lignende tiltak blir etablert og tilgjengelig i alle landets kommuner, sier Mehre.

Stor satsing

Rapporten vil i løpet av mai bli sendt til alle landets kommuner og fylkesmenn.
– Vi trenger en stor satsing for å få til bedre tilbud for mennesker med demens. Denne rapporten er et hjelpemiddel for å nå målene i demensplanen, sier Mehre.
I 2010 skal det gjøres en ny kartlegging som viser hvordan tilbudene har utviklet seg i programperioden. Fylkesmennene og NKAH vil få et særlig ansvar for å følge opp med råd og veileding for den enkelte kommune og spre erfaringene fra arbeidet i programperioden.