Cxense Display

Mange store saker for MTF fremover

– Dette vil kreve mye tid og krefter, sier nyvalgt leder i MTF – Stig Koteng. Han er til daglig avdelingssjef ved medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital, og har i fem år sittet i MTFs styre. De siste tre årene har han vært nestleder. Tidligere arbeidet han som forsker ved SINTEF med fokus på ekstreme arbeidsmiljøer.

Stig Koteng, avdelingssjef ved medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital – er valgt til ny leder i Medisinsk teknisk forening.

Aktivt samspill

– Det er med en viss ærefrykt jeg går i gang med formannsvervet. Heldigvis har vi et dyktig styre som med sin kompetanse og erfaring alltid vil sørge for gode avgjørelser og en positiv videreutvikling for MTF. I tillegg har vi samspillet med medlemmene. Her er landsmøtet en spesiell viktig arena som faglig og sosial møteplass. Med ca. 350 deltagere, spennende og aktuelle saker – og et betydelig engasjement fra medlemmene, har landsmøtet nådd et solid volum – og har klart funnet sin form. Landsmøtet 2014 i Loftshus i Hardanger i dagene 5.-7. mai var absolutt vellykket, sier Koteng.

– Hva er suksessfaktorene?

– Involvering, og at alle medisinsk tekniske miljøene i helseforetakene er aktivt med. Skal MTF lykkes, må vi ha et aktivt samspill på alle plan i foreningen, sier han videre.

MTF fyller 30 år og alle tidligere ledere ble hedret på landsmøtet. Fra venstre: Leiv Hellefossmo, Jan Gunnar Skogås, Elisabeth Fahlstrøm, Arne Rettedal, Kirsti Legernes, Ellfinn Førevåg og Ståle Lybekk. Jostein Risberg var ikke tilstede.

Store utskriftinger i styret

Elisabeth Fahlstrøm valgte å trekke seg om leder etter tre års virke og til sammen seks år i styret, og nestleder Stig Koteng rykket altså opp. Likeledes hadde sekretær Dag Søgaard og varamedlem Bjørnar Næss bedt om avløsning.

Nye styremedlemmer ble Thor Marhaug fra Helse Nord-Norge og tidligere varamedlem – og Rolf Arne Haakonsen fra Helse Bergen, Haukeland. Bård Henningsen og Rolf Figenschou, begge fra Oslo Universitetssykehus – ble valgt til varamedlemmer.

Øystein Jensen ble gjenvalgt som foreningens fagredaktør i HMT.

Interessen blant leverandørene for å delta på MTFs landsmøte er stor. Her fra utstillingshallen hvor ca. 50 utstillere deltok.

I god utvikling

MTF er i god utvikling. Antall medlemmer har økt noe – til 561. Regnskapene er gode, og med 1,2 millioner etter et overskudd på nær 400.000 kroner i fjor – har man grunn til å være fornøyd. Foreningen har tre pågående prosjekter nasjonalt. Jobbkodingsprosjektet ledet av medisinsk teknisk avdeling ved OUS, er i dag i bruk ved flere sykehus og skal implementeres i datasystemene. En evaluering av kodeverket er underveis.

PMFV som står for Prioriteringsmodell for forebyggende vedlikehold, ledes av medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital og arbeidet pågår nå. Man har tidligere bevilget støtte til oppgradering av NKKN. Dette arbeidet er godt i gang, ledet av miljøet på Haukeland.

På utdanningssiden har det vært en markant økning i interessen for MTFs kompetansebevis. I 2013 oppfylte hele seks kandidater de nokså krevende studiekravene til klinikkingeniør.

Endringer i vedtektene

På generalforsamlingen besluttet man å endre fagområdet til medisinsk teknologi og medisinsk tekniske tjenester. Likeledes besluttet man å endre vedtektene slik at et styremedlem maksimalt kan sitte i tre sammenhengende valgperioder.

Det ble også besluttet at et medlem ikke kan representere flere enn fem andre medlemmer ved fullmakt, og fullmaktene må være styret i hende minst to uker før generalforsamlingen finner sted.

Nå skal styret se nærmere på behovet for en navneendring på foreningen, og et aktuelt navn er Medisinsk Teknologisk Forening.

Unge felespillere i staselige bunader – ingen tvil om at årets landsmøte ble arrangert i Hardanger.

30 års jubileum markert

Foreningen markerte sitt 30-årsjubileum på landsmøtet. Ett av temaene nemlig historie – trekk fra den medisinsk teknologiske historien, samt smakebiter fra 30 års utstyrshistorie. I tillegg hadde man samlet en del eldre medisinsk teknisk utstyr i utstillingshallen.

Under festmiddagen hedret man samtlige ledere gjennom 30 år, som var invitert til landsmøtet.

Det var også meningen å offentliggjøre vinneren av de tre forslagene til ny logo for foreningen i jubileumsåret, men idet to av forslagene fikk likt antall stemmer blant medlemmene – må man gå en runde til!

Mange store saker venter

Det er flere store saker på MTFs kjøreplan fremover.

– Det er i første rekke etablering av en ny nasjonal database for FDV. Her vil det blant annet være et pilotprosjekt ved St. Olavs Hospital. Det er et møysommelig arbeid. Jeg regner med at databasen kan være i drift om fire-fem år, sier Stig Koteng.

En annen stor saker levetid for medisinsk teknisk utstyr. Her dreier det seg om utarbeidelse av en metodikk for registrering av levetid og avskrivninger. Arbeidet ledes av St. Olavs Hospital, og det skal nå innhentes datagrunnlag og foreta analyser av disse. Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe. I tillegg kommer oppstarting av et prosjekt om går på risikovurderinger som kan implementeres i datasystemene, og gjøre resultatet og metodikk tilgjengelig for helseforetakene.