Mangelfull rapportering innen psykisk helsevern

Mangelfull rapportering innebærer at:
  • behandlingssteder unnlater å rapportere
  • behandlingssteder rapporterer bare deler av aktiviteten
  • det rapporteres mangelfulle data om henvisningsformalitet, lovgrunnlag, omsorg for egne barn, individuell plan og hoveddiagnoser
  • noen behandlingssteder rapporterer komplett, mens andre har store mangler
  • det er ulikheter på alle nivå, både regionalt, mellom helseforetak og behandlingssteder
Innrapportering av aktivitetsdata til Norsk pasientregister er hjemlet i helseregisterloven og i Norsk pasientregisterforskriften. Til tross for dette, unnlater noen behandlingssteder innen psykisk helsevern for voksne å rapportere inn sine data og mange rapporter data med store mangler og feil. Når data fra sektoren har dårlig kvalitet, kan ikke Norsk pasientregister fremstille nasjonale tall for aktiviteten.
Norsk pasientregister har i tillegg til rutinemessige kvalitetskontroller og kommunikasjon iverksatt tiltak som skal bidra til at kompletthet og kvalitet blir bedre. Tiltakene omfatter bl.a.:
  • Innrapporterte data sjekkes for feil og mangler og status sendes til alle behandlingssteder
  • Registreringsveileder er utarbeidet og i tilknytning til denne er det gjennomført regionale samlinger som skal bidra til ensartet registrering
  • Alle Regionale helseforetak er tildelt stimuleringsmidler som er øremerket arbeidet med å bedre kvalitet og kompletthet i aktivitetsdata for psykisk helsevern
Norsk pasientregister har utviklet verktøyet SAKS, som gir behandlingsstedene mulighet til å hente ut informasjon om innholdet i egne data. SAKS krever elektronisk innsending, og er derfor ikke tatt i bruk i særlig grad