Cxense Display

Markant nedgang i dødsfall etter pasientskader

Resultatene fra en stor studie som omfatter 28 europeiske

land og som nettopp er publisert i The Lancet viser at norske sykehus er blant

de tryggeste i Europa når det gjelder komplikasjoner under og etter

operasjoner. Norsk pasientregister melder at det var færre dødsfall i norske

sykehus i 2011 enn i 2010.

– Dette er oppløftende tall som viser at innsats nytter! Vi

har nå full åpenhet om kvaliteten ved norske sykehus, også når noe går galt.

Dette er resultat av manges innsats for å redusere skader og dødsfall. Vi må

videre og holde fokus på stadige forbedringer. Som første land har Norge

startet kartlegging av pasientskader ved alle sykehus, sier helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Resultater av kartleggingen av pasientskader for 2011

Andel pasientopphold som førte til skade var helt likt i

2011 som i 2010 (16 prosent). Det var heller ingen endringer i andel skader som

førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser (9 prosent).

Andel dødsfall som følge av pasientskader er redusert fra 0,66

prosent til 0,37 prosent. Det er usikkerhet knyttet til å definere om dødsfall

skyldes pasientskader, men det er brukt samme metode i 2010 som 2011 for å

kunne sammenligne.

Med utgangspunkt i 776.000 behandlede pasienter i 2011,

viser analysen at 2900 pasienter kan ha dødd som følge av uønskede hendelser,

en nedgang fra 4700 i 2010.

Tallene for andel dødsfall (0.37) er basert på en

gjennomgang av ca 10.000 tilfeldige journaler. Tallet 2900 er et estimat på

hvor mange dette kan dreie seg om på nasjonalt nivå, basert på 776.000

pasientopphold. Nedgangen er statistisk signifikant i

journalgjennomgangsanalysen, men siden andel dødsfall er så lavt er det en viss

usikkerhet knyttet til å estimere nasjonalt.

"I trygge hender"

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang arbeid for å

redusere antall pasientskader gjennom pasientsikkerhetskampanjen "I trygge

hender". Helseforetakene er bedt om å kartlegge antall pasientskader ved å

gjennomgå pasientjournaler. Tallene gir nasjonale og regionale mål for antall pasientskader,

og skal brukes til å følge forbedringen ved hvert enkelt helseforetak.

Tallene viser antall pasienter som skades, uavhengig om det

har skjedd feil eller ikke. Undersøkelsen skiller altså ikke mellom skader som

kan forebygges og de som ikke kan forebygges. Forskning fra andre land viser at

omtrent halvparten av skadene i helsetjenesten kan forebygges. Kampanjen

"I trygge hender" innfører konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder

i hele helse- og omsorgstjenesten. Målet er å redusere antall pasientskader.

Det skal etableres systemer og strukturer for pasientsikkerhet, og en kultur

som støtter arbeidet med pasientsikkerhet.

Åpenhet

Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å sammenlikne resultater

mellom helseforetak. Helse- og omsorgsministeren ber likevel om at alle

helseforetakene offentliggjør sine resultater.

– For å ha tillit til sykehusene og en opplyst offentlig

debatt, er det viktig med full åpenhet både om det som går bra og når det skjer

feil, sier Støre.

– Derfor ber vi helseforetakene om å legge ut egne tall.

Siden pasientgrunnlaget og tallmaterialet er ulikt, så ønsker vi ikke å bruke

tallene til å rangere sykehus, men heller bruke dem til å sette fokus på at

alle sykehus kan redusere andel skader og bli bedre.

Helse- og omsorgsdepartementet minner om at det alltid er en

viss usikkerhet knyttet til tall og analyser, men at tallene og metoden er

sammenlignbare med det som er lagt til grunn i tidligere analyser.