Mer åpenhet om pasientskader

– Jeg jobber for å redusere antallet pasientskader. Derfor offentliggjør jeg nå de viktigste årsakene til disse skadene. Bare ved hjelp av kunnskap og åpenhet kan vi bli bedre. Kartleggingen viser at feilmedisinering, infeksjoner og komplikasjoner ved kirurgi forårsaker flest skader på pasienter i norske sykehus, og jeg vil bruke denne informasjonen til konkrete tiltak over hele landet for å forhindre nettopp disse skadetypene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Norge er trolig det første landet i verden hvor alle sykehus kartlegger omfanget av pasientskader og skadetyper. Kartleggingen som utføres i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjenI trygge henderviste at rundt 16 prosent av pasientene ble utsatt for skade på norske sykehus i 2010. Ikke alle skadene oppstår som en følge av feil, men det er sannsynlig at halvparten av skadene kan forebygges. Det innebærer i så fall at rundt 2000 pasienter dør unødvendig hvert år.

For å redusere antallet skader, så har nå årsakene til skadene blitt undersøkt. Gjennomgangen viser at infeksjoner og legemiddelfeil er blant skadetypene som oftest oppstår blant de undersøkte pasientoppholdene. Kirurgiske komplikasjoner oppstår også relativt hyppig.

– Det at vi nå vet hvor mange som skades i helsetjenesten og hva slags typer og grad av skader som forekommer mest, gjør oss bedre i stand til å forhindre slike skader, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Gjennom pasientsikkerhetskampanjenI trygge henderblir det nå iverksatt konkrete tiltak over hele landet som skal forhindre nettopp disse skadetypene, forteller Strøm-Erichsen.

Kampanjetiltak reduserer pasientskader

Pasientsikkerhetskampanjen er et landsomfattende tiltak fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for å redusere pasientskader. I løpet av tre år skal kampanjen innføre konkrete tiltak på områder med kjent risiko for pasientskader i hele Helse-Norge. Målet er bedre pasientsikkerhet og færre pasientskader.

Mange kampanjeaktiviteter har allerede blitt satt i gang for å bedre pasientsikkerheten. Flere av tiltakene er rettet direkte mot områdene som forårsaker flest skader, deriblant urinveisinfeksjoner, feilmedisinering og sjekklister for å forhindre kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner. I løpet av 2011 ble det gjennomført pilotprosjekter ved flere helseforetak, blant fastleger og i sykehjem. I 2012 starter iverksettingen av tiltak for å redusere pasientskader for fullt.

Kvalitet og pasientsikkerhet er et prioritert område for regjeringen. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet høsten 2012.

Skadetype og prosentandel

Urinveisinfeksjon, 14 %

Legemiddelrelatert skade, 12 %

Annen infeksjon, 11 %

Postoperativ sårinfeksjon, 10 %

Annen kirurgisk komplikasjon, 10 %

Blødning, 10 %

Reoperasjon, 7 %

Nedre luftveisinfeksjon (lungebetennelse), 7 %

Øvrige skader (eks. forsinket diagnose), 7 %

Trykksår, 6 %

Postoperativ blødning/hematom, 5 %

Postpartum/obstetrisk skade (fødselsskader), 4 %

Organskade, 3 %

Postoperativ respiratorisk komplikasjon, 3 %

Fallskade, 3 %

CVK infeksjon, 3 %

Forverring av kronisk sykdom, 2 %

Fraktur (skjelettbrudd), 2 %

Trombose/emboli (blodpropp, slag), 2 %

Respiratorassiosiert pneumoni, 2 %

Allergisk, 1 %

Forveksling ved operasjon, 0,3 %