Cxense Display

Metode for bedre legevaktkommunikasjon

En stor del av sykepleieres oppgaver ved legevakt er å vurdere, prioritere og gi råd til innringere. Oppgaven blir vanligvis ikke systematisk fulgt opp, men i en artikkel i Sykepleien Forskning beskrives en metode for å gjøre dette.
Sykepleien Forskning

I den første av to artikler beskriver Bjørnar Nyen (Kunnskapssenteret), Maja Kristin Foss (Skien kommunale legevakt), Elisabeth Holm Hansen, og Gunnar Tschudi Bondevik (begge fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) metoden. Det blir gitt kollegabasert veiledning i smågrupper: sykepleiernes egne telefonsamtaler blir av spilt og etterfulgt av refleksjon omkring hver samtale. Det blir lagt vekt på både kommunikative og faglige ferdigheter.

Velegnet metode

Metoden ble testet ut ved Skien legevakt i 2007. Hver legevaktsykepleier deltok i to gruppesamlinger. Etterpå fylte sykepleierne ut et spørreskjema. Sykepleierne uttrykte seg positivt om metoden som verktøy for å videreutvikle både faglige og kommunikative ferdigheter.

Artikkelen konkluderer at metoden er egnet til opplæring og veiledning av sykepleiere som tar imot telefoner ved legevakter hvor samtalene tas opp på lydlogg.
Den andre artikkelen blir publisert 14.10.10. Den beskriver et evalueringsverktøy for kvaliteten på håndtering av telefonsamtaler ved legevakt.