Midler til samhandlingstiltak 2010

Helsedialogsmidler
Helse Sør-Øst RHF har i flere år avsatt stimuleringsmidler til gode samhandlingstiltak via Helsedialog.
Det er nå satt av 5 millioner kroner til fordeling, med søknadsfrist 15. mars. Midlene skal bidra til videreutvikling av samhandlingen på lokalt nivå, og tildeles nyskapende prosjekter med overføringsverdi.
Brukernes behov skal være styrende for formål det søkes støtte til.
I tillegg legges det vekt på at prosjektene må ivareta
 • dialog
 • likeverdighet mellom tjenesteområdene
 • forankring i både helseforetak og kommune
 • brukermedvirkning

Hvem kan søke

Helseforetak, sykehus  og kommuner innenfor Helse Sør-Øst sitt geografiske område 

Søknaden må være forankret og underskrevet av øverste faglige leder. 

Det må forventes noe egenfinansiering av tiltakene.

Les merom kriterier og søkeprosess på www.helsedialog.no

Helse Sør-Øst RHF – midler 
– til samhandlingstiltak i helseforetakene
I tillegg til midlene via Helsedialog setter Helse Sør-Øst RHF av midler som helseforetakene kan søke på.
Helse Sør-Øst RHF har i 2010 satt av 13,7 mill. kr. til samhandlingstiltak.
Midlene (som hovedregel maksimum 500.000 kroner) kan tildeles helseforetakene etter søknad til følgende formål:
 • Delfinansiering av samhandlingsprosjekter som har som mål å etablere desentrale spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunene.
 • Prosjekter med formål å etablere lavterskeltilbud med sikte på tidlig intervenering og forebygging i samarbeid med førstelinjetjenesten.
 • Prosjekter med sikte på bedre tilgjengelighet for veiledning for fastleger og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.
 • Etablering av andre fellestjenester, herunder ambulante tjenester og Lærings- og mestringstilbud.
Kriterier for tildeling:
 • søknaden må understøtte Helse Sør-Øst RHFs overordnede mål slik de er beskrevet i styresak 108-2008, Mål 2010 og Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst 2009-2020
 • søknaden må beskrive metodikk, inklusive deltakelse fra kommuner, foretak og brukere
 • det må redegjøres for plan for implementering i drift
 • det må foreligge statusrapport underveis, samt sluttrapport/evaluering
 • tiltaket må være forankret i samarbeidsutvalg mellom helseforetak og kommuner
 • tiltakene må være i tråd med Samhandlingsreformen og i tråd med regional rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og KS i regionen
 • søknaden må inneholde en finansieringsplan
Søknadsprosedyr

Søknader sendes skrftlig til Helse Sør-Øst RHF, avd. for tjenesteutvikling og samhandlig og merkes Midler til samhandlingstiltak. Søknadene besvares fortløpende.