Cxense Display

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

 

I 2008 ble det gjort en kartlegging av igangsatte og planlagte miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten. Resultatet fra kartleggingen med anbefalinger om tiltak ble levert Helse- og omsorgsdepartementet i oktober 2008.
Det er nå igangsatt et nasjonalt oppfølgingsprosjekt med tittel: Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ledes av Helse Vest og representanter fra alle de fire regionale helseforetakene deltar i prosjektgruppen. Prosjektgruppen rapporterer til fellesmøtet mellom de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
Miljø- og klimaforum

Et miljø- og klimaforum for spesialisthelsetjenesten skal gi en bred faglig arena for spesialisthelsetjenesten der samarbeidsprosjektet presenterer og får belyst og testet ut de miljøtiltak som det er ønskelig å sette i verk i helseforetakene.

– Da sikrer man at tiltakene har forankring hos de miljøfaglig ansvarlige i helseforetakene og at tiltakene blir fulgt opp, sier prosjektleder Ivar Eriksen i Helse Vest.
Kommer på nett

Det skal opprettes en egen nettside for forumet. Her skal det også opprettes en idébank for miljø- og klimatiltak som kan gjennomføres i helseforetakene.

Klimakonferanse

Den 27. august arrangeres det klimakonferanse for toppledelsen ved helseforetakene og miljø- og klimaforumet. Det er viktig at vi har en bevissthet rundt spørsmålet hva helseforetakene kan bidra med for å redusere utslipp av klimagasser. Ekspertise både internt og eksternt er innhentet til klimakonferansen.

IT-styringssystem for rapportering

Det skal også utredes om det er hensiktsmessig å gå for en felles anskaffelse av informasjonssystemer for miljø- og klimarapportering. Helseforetakene skal i dag rapportere til sitt fagdepartement i forhold til målene i Grønn stat som ikke er tilpasset sykehusene.

– Vi må derfor ta stilling til og komme med en anbefaling om hvilke indikatorer helseforetakene skal rapportere på for å kunne vise hvordan utviklingen i miljøvennlig drift er, sier Eriksen.
Miljøvennlige bygg og varer

Det rehabiliteres og bygges mye i helseforetakene og prosjektet skal se på hvilke miljø og klimatiltak som kan iverksettes innen dette arbeidet. Her vil man også hente informasjon og erfaringer utenfor Norges grenser.

– Spesialisthelsetjenesten kjøper årlig inn varer og tjenester for flere milliarder og vi har derfor stor innkjøpsmakt. Det skal utredes hvordan vi kan bruke dette for å dreie innkjøpe over i en mer miljøvennlig måte, sier prosjektlederen.
Ser til Sverige

Prosjektgruppen skal utrede spørsmålet om miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten som har blitt mer og mer vanlig i mange land. I Sverige er det mer vanlig at sykehus er sertifisert enn at de ikke er det. Prosjektgruppen vil hente erfaringer fra vårt naboland.

– Det er få sykehus i Norge som har latt seg sertifisere og vi må derfor hente informasjon om erfaring med dette arbeidet også utenfor Norge, forklarer prosjektleder Ivar Eriksen.
Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge desember 2010.
Prosjektgruppen består av:

Leder Ivar Eriksen, Helse Vest

Nils Arne Bjordal, Helse Midt-Norge

Tor-Arne Haug, Helse Nord

Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst

Margit Steinholt, konserntillitsvalgt Helse Nord

Leif Johnsen, Konsernhovedverneombud Helse Vest

Åsmund Norheim, Helse Vest

Sekretær Linda K. Eide, Helse Bergen.