Cxense Display

Miljø og klimatiltak samordnes i sykehus-Norge

Foretaksprotokollene for 2009 ber om at det  igangsettes et nasjonalt oppfølgingsprosjekt av kartleggingsrapporten fra 2008.  Prosjektet er nå etablert og har fått tittelenMiljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenstenog alle RHF-ene deltar i prosjektgruppen som ledes av Helse Vest RHF. Prosjektgruppen rapporterer til RHF AD møtet.
Miljø- og klimaforum

Foretaksprotokollene til RHF-ene for 2009 fastsetter at det som ledd i oppfølgingen av kartleggingsrapporten skal etableres et miljø- og klimaforum for spesialisthelsetjenesten der samtlige HF og RHF deltar. Dette skal være en bred faglig miljøarena for hele spesialisthelsetjenesten der samarbeidsprosjektet kan presentere, få belyst og testet ut de miljøtiltak som det er ønskelig å sette i verk i helseforetakene.

På denne måten sikrer man at tiltakene har forankring hos de miljøfaglig ansvarlige i helseforetakene og at tiltakene blir fulgt opp, sier prosjektleder Ivar Eriksen i Helse Vest.
Klimakonferanse

Den 27. august arrangeres det en klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten. Konferansen har de miljøansvarlige ved helseforetakene og  toppledelsen ved HF-ene som målgruppe da ledelsesforankring er en forutsetning for å lykkes med arbeidet. Det er viktig at helseforetakene har en bevissthet rundt spørsmålet hva de kan bidra med for å redusere utslipp av miljøskadelige stoffer og klimagasser. Det er hentet inn eksperstise til konferansen både internt og eksternt og nærmere program er under utarbeidelse.

IT- styringssystem for rapportering

Det skal også utredes om det er hensiktsmessig å gå for en felles anskaffelse av informasjonssystemer for miljø- og klimarapportering. Helseforetakene skal i dag rapportere til sitt fagdepartement i forhold til målene iGrønn Stat?. Dette programmet er ikke  tilpasset sykehusene.

Vi må derfor ta stilling til og komme med en anbefaling om hvilke indikatorer helseforetakene skal rapportere på for å kunne dokumentere hvordan utviklingen i miljøvennlig drift er, sier  Ivar Eriksen.
Miljøvennlige bygg og varer

Det rehabiliteres og bygges mye i helseforetakene og miljøprosjektet skal se på hvilke miljø- og klimatiltak som kan iverksettes innen dette arbeidet. Her vil man også hente informasjon og erfaringer utenfor Norges grenser.

Spesialisthelsetjenesten kjøper årlig inn varer og tjenester for beløp på flere milliarder og  har derfor stor innkjøpsmakt. Det skal utredes hvordan vi kan bruke dette for å dreie innkjøp over i en mer miljøvennlig retning, sier prosjektlederen.
Ser til Sverige

Prosjektgruppen skal utrede spørsmålet om miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten. Dette har blitt mer og mer vanlig i mange land. I Sverige er det mer vanlig at sykehus er sertifisert enn at de ikke er det og prosjektgruppen vil hente erfaringer blant annet fra Sverige.

Det er få sykehus i Norge som har latt seg sertifisere og vi må derfor hente informasjon om erfaring med dette arbeidet også utenfor Norge, forklarer prosjektleder Ivar Eriksen. Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge desember 2010.