Cxense Display

Mindre detaljert styring og utvidet åpningstid i sykehusene

– Det er enkelte ganger nødvendig å sette en fot i bakken og

rydde opp i det detaljnivået vi styrer sykehusene på. Samtidig kan jeg ikke se

bort fra at jeg i fremtiden kan komme til å stille detaljerte krav dersom det

er nødvendig, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Helse og omsorgsdepartementet starter nå en prosess med å

gjennomgå styringsdokumentene for 2014. Det planlegges å samle kravene i større

grad, slik at de faglige, organisatoriske og økonomiske kravene stilles i samme

møte.

– Kravene skal samles om få, men viktige områder som for

eksempel kvalitet og pasientsikkerhet, organisasjon og ledelse og

brukerorientering. Jeg har så langt ikke sett at helseforetaksmodellen er til

hinder for å gjøre endringer eller forenklinger, sier Støre.

Utvidet åpningstid på sykehusene

Helseregionene fikk i møtene i oppdrag allerede i år å

iverksette tiltak for å utvide sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet i

tidsrommet 08?17, innenfor dagens regelverk.

For neste år er helseregionene bedt om å legge til rette for

utvidet åpningstid for planlagt virksomhet på sykehusene innenfor

arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid, mellom klokka 06 og klokka 21. Dette

kravet skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene ved

hovedtarifforhandlingene våren 2014.

– Vi har behov for å utnytte kapasiteten ved sykehusene våre

bedre. Det gjelder både arealer, dyrt utstyr og mer fleksibel fordeling av

arbeidsoppgaver mellom yrkesgruppene, sier Støre.

De regionale helseforetakene rapporterte i møtene på målene

som var satt for 2012. Det er oppnådd flere forbedringer på blant annet

kvalitet på sykehustjenester. Ventetiden har gått ned, andel som ikke får

behandling innenfor medisinsk satt frist har gått ned og andelen

korridorpasienter har gått ned.

– Dette er jeg glad for, men jeg vil fortsatt legge stort

trykk på videre kvalitetsforbedring på sykehusene, sier Støre.

Samlet sett viser regnskapene for helseregionene et positivt

resultat på 1,7 mrd. kroner i 2012. Dette gir rom for at regionene kan

gjennomføre de investeringer de planlegger framover.

I møtet ble også vedtektene endret slik at regionale

helseforetak kan inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige

virksomheter for å oppfylle intensjonene i samhandlingsreformen.