Cxense Display

Minner helsepersonell om taushetsplikten

 Det er viktig at helsetjenestens ledere er klar over slike praktiske hverdagssituasjoner som kan utfordre taushetsplikten. Helsedirektoratet har kommet med et rundskriv om helsepersonells taushetsplikt.
Formålet med rundskrivet er å tilby helsepersonell en lett tilgjengelig veiledning om deres taushetsplikt i den direkte, muntlige kommunikasjonen mellom pasienter og helsepersonell. Rundskrivet er også et verktøy for ledelse i helsetjenesten i opplæring og holdningsskapende arbeid om taushetsplikt og personvern.
Grunnleggende etisk norm
Respekten for pasientens integritet er en grunnleggende etisk norm ved all helsehjelp. Dette betyr blant annet at pasienter skal vernes mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold, og gir seg utslag i at helsepersonell er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal også sikre tillit mellom helsetjenesten og befolkningen, og bidra til åpenhet i kontakten mellom pasienter og helsepersonell.
For helsepersonell er taushetsplikten en prinsipiell selvfølge. Men hvor god er kunnskapen om taushetspliktens omfang og innhold i den muntlige dialogen med pasientenOg hvordan ivaretas taushetsplikten denne situasjonen?
Praktiske situasjoner utfordrende
Pasientens rett til informasjon og medvirkning kan utfordre taushetsplikten. Mange helsehjelpssituasjoner skjer under nærvær eller i nærheten av personer som ikke er involvert i ytelsen av helsehjelpen. Gjenkjennelig for de fleste er dialogen mellom pasient og helsepersonell under legevisitten, i akuttmottaket, på venteværelset og ved disken på apoteket, eller samtalene og møtene helsepersonell i mellom. Risikoen for å bryte taushetsplikten er ofte tilstede i disse situasjonene.