Cxense Display

Mye å lære av brukererfaringer

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har i dag offentliggjort en spørreundersøkelse blant voksne kreftpasienter. Resultatene viser at pasientene har positive opplevelser med sykehusene på mange områder, og at de fleste blant annet har tillit til legenes og pleiepersonalets faglige dyktighet.
Pasientene etterlyser imidlertid mer informasjon om smerter og smertelindring og bivirkninger av behandlingen. Informasjon om rehabiliteringsmuligheter er et annet område der det er rom for forbedring.
– Det er til stor nytte for helsetjenesten å se hvilke erfaringer kreftpasientene har med sykehusene. Mange av resultatene er gledelige, men vi ser at sykehusene har forbedringspotensial på flere områder. Gjennom samhandlingsreformen skal vi gripe fatt i utfordringer som gjelder brukermedvirkning, informasjon og bedre samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Alle landets sykehus med unntak av Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har deltatt i undersøkelsen.