Nøkkeltall fra akuttmedisinen

De som ringer 113 får øyeblikkelig kontakt med en

spesialtrenet helsepersonelloperatør som vurderer situasjonen og iverksetter

tiltak.

Tiltakene involverer ofte ambulansetjenesten og koordineres

i mange tilfeller med legevaktsentralene og leger i vaktberedskap.

Internasjonal forskning viser at Norge ligger i front med hensyn til

overlevelse og helsetilbud til store pasientgrupper – eksempelvis hjertestans,

hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er med andre ord klare indikasjoner på at de

akuttmedisinske tjenestene leverer gode tjenester når det haster som mest.

Den norske akuttmedisinen er trolig i verdenstoppen og

engasjerte ildsjeler i tjenesten skal ha det meste av æren for den kvaliteten

vi har i dag, sier divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet.

Selv om tallene i rapporten må tolkes med varsomhet, er

det ikke urovekkende store avvik i responstid fra det ene AMK-distriktet til

det andre. Men variasjonene er der, og når vi etter hvert får på plass et

robust tallgrunnlag kan vi med større presisjon se hva avvikene består i og hva

som eventuelt bør gjøres.

Om tallgrunnlaget

I samarbeid med de fire helseregionene har Helsedirektoratet

gjennom to år hatt et prosjekt hvor Norsk Pasientregister (NPR) har hentet inn

og samlet aktivitetstall for tjenestene. Prosjektet skal lede frem til en fast

enhetlig rapportering.

Rapportene som er utarbeidet blir stadig bedre, men det er

fortsatt store variasjoner og forskjeller i praksis for registrering. Dette

gjør at tallene ikke uten videre kan sammenlignes direkte mellom de enkelte

områdene. Rapporten må derfor leses med varsomhet.

Vi anser likevel at

rapporten gir et inntrykk av hvordan tjenesten fungerer og håndterer oppdrag og

hendelser. Fra og med 2013 håper vi å ha på plass en enhetlig rapportering som

i større grad blir et reelt utrykk for aktivitetene og håndteringen i denne

delen av helsetjenesten.