Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Systemet skal gi pasienter og helsepersonell trygghet for at metodene som brukes er dokumentert virkningsfulle og sikre. Alle beslutninger om å ta i bruk en metode eller ikke skal baseres på metodevurderinger, som blir et beslutningsgrunnlag for prioriteringer av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Metodevurderingene er bygget opp etter internasjonalt anerkjente prinsipper for kunnskapsoppsummeringer, så kalte Health Technology assesments (HTA).