Norge dårligere på brukerorientering enn andre land

Dette er blant resultatene fra undersøkelsen som den amerikanske stiftelsen Commonwealth Fund har gjennomført i 11 land, men det er også positive funn for Norge sammenlignet med de andre landene:

– Norge skiller seg positivt ut ved at det er lettere å få helsehjelp utenfor kontortid. Det ser også ut til at kostnader og problemer med betaling for helsehjelp utgjør et mindre problem for norske svarere enn for dem som svarte i de andre deltakerlandene, sier forsker Mona Haugum ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

Skårer dårligere på de fleste områder

Generelt er det få områder der Norge gjør det spesielt bra i denne undersøkelsen. Når det gjelder utskriving fra sykehus skårer Norge dårligere enn gjennomsnittet – blant annet på hva pasienten bør være oppmerksom på etter sykehusoppholdet, når det gjelder hjelp til å organisere oppfølging og informasjon om medisiner.

Norge skårer også dårligere enn gjennomsnittet på ventetider, både for legetime, time hos spesialist, før ikke-akutt eller planlagt operasjon og på akuttmottak.

Videre mener en større andel i Norge enn gjennomsnittet at allmennlegene ikke tar seg god nok tid til pasienten. De involverer ikke i like stor grad pasienten i beslutninger og forklarer ikke ting på en like forståelig måte som allmennleger i andre land.

Også på gjennomgang med lege eller farmasøyt av reseptbelagte medisiner oppnår Norge dårligere resultater enn de andre landene i undersøkelsen.

Opplever tannlegeprisene som et problem

Dette er femte gang at Norge deltar i Commonwealth Funds sammenlignende, internasjonale undersøkelse om helsetjenesten.

I år er også tannhelsetjenesten inkludert i undersøkelsen. Hver fjerde av de norske svarerne opplyste at de ikke har besøkt tannlege på grunn av prisen.

– Også i de andre landene var det en betydelig andel som svarte som i Norge. Likevel er dette et område hvor Norge skiller seg ut negativt. Samtidig ser vi at 75 prosent av de intervjuede i Norge sier at de har vært hos tannlege det siste året, sier Haugum.

Stort sett som før

Flere av årets resultater kan ses i sammenheng med tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser: I 2012-undersøkelsen mente allmennlegene i Norge at pasientene opplever lang ventetid, men at det er få av deres pasienter som opplever problemer knyttet til betaling for legemidler eller andre kostnader ved behandlingen. En tilsvarende undersøkelse som årets ble gjennomført for tre år siden. På de aller fleste spørsmålene er det små eller ingen endringer i 2013.

– Likevel kan det være verdt å nevne at det er færre i Norge i 2013 enn i 2010 som mener at de har fått motstridende informasjon fra forskjellig helsepersonell, sier forskeren.

Selv om Norge fortsatt skårer dårligere på mottatt skriftlig informasjon ved utskriving fra sykehus, er det flere i 2013 enn for tre år siden som sier at de har fått dette. På den annen side er det flere i år som mener at de har blitt utsatt for en medisinsk feil i behandling eller pleie.

– Endringene over tid er imidlertid relativt små og usikre, påpeker Haugum.