Cxense Display

Norsk drikkevann skal være trygt

Det settes i dag fokus på kvaliteten på vannverk og drikkevann. Gamle rør er en utfordring for levering av vannet fordi mange av drikkevannsrørene er gamle og av dårlig kvalitet. Råvannkildene er i tillegg ofte overflatevann, noe som setter krav til rensing.
Vannverkseier er ansvarlig for å levere trygt drikkevann til forbrukerne. Utskiftingstakten må bedres, og vannverkene må sørge for nødvendig rensing, og nødvendige godkjenninger. Mattilsynet fører tilsyn med vannverkeier overholder kravene i drikkevannsforskriften.
Det er gledelig at blir økt oppmerksomhet omkring kvaliteten på vannverkene. Langsiktig og god drift av vannforsyningen er avgjørende for folkehelsa, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Et ønske om å unngå økte vanngebyrer er ikke grunn god nok for å la være å gjøre nødvendige investeringer og vedlikehold. Vi vurderer om tøffere virkemidler er nødvendig ovenfor vannverk som bryter reglene, fortsetter Kåss.
Ifølge drikkevannsforskriften er det vannverkeier som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at forbruker får drikkevann av tilfredsstillende kvalitet, dette gjelder nødvendige rensetiltak og utskiftning av dårlige vannrør. Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn etter drikkevannsforskriftens bestemmelser.

Vannet som leveres forbruker skal være av helsemessig tilfredstillende kvalitet.

Departementet vil sørge for at Mattilsynet er aktiv i sitt tilsyn. Hvis ikke tilsyn og dialog er tilstrekkelig for å bedre forholdene, så vil det brukes tøffere virkemidler i forhold til brudd på drikkevannsforskriften.