Ny digital løsning for h-resepter

H-resept er resept på legemidler som betales av helseforetakene, men som pasienten henter på apotek og tar selv. Oppgjørsordningen mellom apotek og helseforetakene gjøres nå digital. Det gir store effektiviseringsgevinster.

H-resepter forskrives av leger på sykehus og av en del privatpraktiserende legespesialister. Hvert apotek har hver måned sendt oppgjørskrav for utleverte H-reseptlegemidler til helseforetakene. Inntil nylig har dette skjedd i form av papirbasert faktura. Helseforetakene har gjort manuelle kontroller før utbetaling til apotek skjer. På vegne av regionale helseforetak har Helsedirektoratet laget en digital oppgjørsordning, basert på dagens løsning for blåresept.

I den nye løsningen er det lagt til rette for elektronisk forskrivning av H-resepter, og apoteket kan sende oppgjørskrav elektronisk til Helfo. Kontroll og utbetaling av godkjente krav til apotek skjer automatisk. Helfo viderefakturerer helseforetakene i form ev elektronisk faktura, og kontroll mot folkeregisteret sikrer at faktura kommer til riktig helseforetak.

Etter en vellykket pilotperiode rulles den nye løsningen nå ut i alle landets apotek. Etter planen skal alle apotek bruke ordningen innen utgangen dette året.

Overgangen fra manuelle prosedyrer til en digital løsning vil gi betydelige ressursbesparelser både i apotek og i helseforetakene. Hvert Helseforetak trenger kun å behandle en faktura, og kravene er ferdig kontrollert. I tillegg er det en gevinst for Helseforetakene at de nå får data som gjør det mulig med bedre oppfølging og virksomhetsstyring. Apotekene vil bruke mindre tid på ekspedering av reseptene og oppgjørshåndtering.

Beregnet omsetning for h-reseptlegemidler i 2016 er ca 3,5 milliarder kroner. Når løsningen er i full drift vil det dermed bli utbetalt refusjon for flere milliarder kroner årlig gjennom den nye oppgjørsordningen.

Løsningen er designet slik at den relativt enkelt kan utvides til å dekke forskriving og refusjon også for andre legemidler. Dette vil kunne øke effektiviseringsgevinstene ytterligere.

Kilde: Helsedirektoratet

Lagre

Lagre