Ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

– Medisinsk utstyr er viktig både innen forebyggende tiltak, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Derfor må vi sikre at utstyret er sikkert og brukes forsvarlig. Krav til håndtering av medisinsk utstyr og systematisk opplæring av ansatte i håndtering av utstyret er svært viktig for å unngå skader på bruker og pasient. Den nye forskriften skal styrke pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den tidligere forskriften om medisinsk utstyr omfattet bare bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Den nye forskriften omfatter alt medisinsk utstyr, også utstyr som produseres og brukes internt i helseinstitusjonen. Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr blir særskilt regulert og det strammes inn for gjenbruk.

Forskriften setter krav til virksomhetenes interne rutiner og kvalitetssystemer for bruk av medisinsk utstyr. Det settes blant annet krav til prosedyrer for anskaffelse, opplæring i utstyret, bruk, vedlikehold og hvordan utstyret skal oppbevares.

Den er gjeldende for helsetjenesten og helsepersonell som yter helsehjelp, som sykehus, pleie- og sykehjem, klinikker, legekontorer og tannlegekontorer.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Den er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det er utarbeidet en egen veileder til forskriften.