Cxense Display

Ny inntektsmodell for somatiske helsetjenester

– Målet med den nye inntektsmodellen er å fordele Helse Sør-Øst RHF sine inntekter videre til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnader. Dessuten skal modellen håndtere finansiering av pasienter som behandles utenfor det sykehusområdet hvor de er bosatt, sier styreleder Hanne Harlem.
Fordeler vel 16 milliarder kroner

Helse Sør-Øst har i samarbeid med ekstern ekspertise utviklet en modell for de somatiske helsetjenester som er finansiert gjennom ISF-systemet. For 2009 tilsvarte dette om lag 20,5 milliarder kroner. Modellen som nå vedtas fordeler 16,3 milliarder kroner av disse inntektene. De cirka 4,3 milliarder kroner innen somatisk sektor som ikke fordeles gjennom modellen gjelder blant annet prehospitale tjenester, basisfinansiering av laboratorie- og radiologivirksomhet, behandlingshjelpemidler og basisfinansiering av spesialsykehus.

Prosjektarbeidet har pågått fra desember 2008 til ultimo april 2009. Prosjektgruppen har bestått av:
·    Prosjektledelse som er ivaretatt av to eksterne ressurspersoner, med bistand fra sekretariat fra Helse Sør-Øst RHF
·    Representanter fra sykehusområdenes økonomifunksjoner
·    Representanter fra sykehusområdenes helsefaglige miljøer
·    To representanter for brukerorganisasjonene
·    To konserntillitsvalgte

 

Ledelsen i helseforetakene har løpende vært informert om og engasjert i arbeidet med ny inntektsmodell.
Hva består modellen av?

Modellen består av tre komponenter:

·    Behovskomponent
·    Kostnadskomponent
·    Mobilitetskomponent

 

Behovskomponenten fordeler inntekter til sykehusområdene i henhold til befolkningens alderssammensetning og definerte sosio­økonomiske kjennetegn. Denne komponenten fordeler mer enn 90 prosent av de midlene som fordeles i modellen som nå er vedtatt.
Kostnadskomponenten kompenserer sykehusområdene for kostnadsforskjeller i pasientbehandlingen som blant annet skyldes omfanget av forskning og undervisning
Mobilitetskomponenten regulerer det økonomiske mellomværende mellom sykehusområdene som oppstår dersom en pasient mottar sin spesialisthelsetjenestebehandling på et sykehus utenfor det sykehusområdet hvor pasienten er hjemmehørende, dvs at det legges opp til et gjestepasientoppgjør mellom sykehusområdene.
Omfordeling over tre år

Styret ba om at det gjennomføres nye behovsanalyser på befolkningsgrunnlaget i Helse Sør-Øst når personidentifiserbare data fra Norsk Pasientregister blir tilgjengelige og konsesjonstillatelse foreligger. Den økonomiske omfordelingen gjennomføres over perioden 2010 – 2012. Når alle omfordelingskonsekvenser er kjent skal det gjøres en vurdering av hvor mye av omfordelingen som skal tas det enkelte år

Det skal også gjennomføres en ytterligere vurdering av størrelsen på enkelte elementer i modellen, blant annet abonnementsprisen for spesialiserte tjenester. Det må også foretas en oppdatering av relevante data. Styret la til grunn at alle elementer som kan tas inn i 2010 blir hensyntatt i modellen. Resultatet av dette vil bli presentert for styret når det foreligger.