Ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Rusavhengige har ofte sammensatte problemer og har behov for hjelp fra ulike tjenester, både kommunale og spesialisthelsetjenesten. Den nye spesialiteten er derfor innrettet slik at legene får tverrfaglig kompetanse. Utdanningen er på 5 år. Krav til tjenester er 3 ½ års innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 1 år innen psykisk helsevern og ½ år annen relevant tjeneste.

– Å ha spesialister som har tverrfaglig kompetanse, og særlig kompetanse innen psykisk helsevern, er viktig for å gi et best mulig tilbud til disse pasientene. Jeg håper dette vil føre til bedre samarbeid og utveksling av kompetanse på tvers av spesialiteter og behandlingsnivå, sier Høie.

De nye spesialistene vil hovedsakelig jobbe innen TSB, men kan også jobbe innen psykisk helsevern, andre deler av spesialisthelsetjenesten og innen kommunale rustiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialistregler og overgangsregler for de to første årene som skal ligge til grunn for utdanningen av spesialistene. Leger som i dag jobber innen TSB og allerede har gjennomført tilstrekkelig tjeneste kan søke om å få godkjenning som spesialist etter overgangsregler. Det kreves 100 timers relevante kurs, hvorav et obligatorisk kurs på 30 timer. Dette må tas før godkjenning etter overgangsregler kan gis. Regelverket trer i kraft 1.desember 2014.