Ny nordisk utdanning innen smittevern

Illustrasjonsfoto. yayimages.com

Nordisk ministerråd har vedtatt at Göteborgs universitet skal etablere en ny nordisk utdanning i smittevern fra våren 2019.

Nordisk ministerråd etablerte en referansegruppe bestående av representanter oppnevnt fra de nordiske folkehelseinstituttene og ledet av det norske Folkehelseinstituttet (FHI). Referansegruppens oppgave var å vurdere tilbudene fra utdanningsinstitusjonene i forhold til kriteriene gitt av NMR. Disse var basert på følgende punkter:

  • Utdanningen skal inngå i det enkelte lands etterutdanningssystemer og kunne føre til en godkjent grad i de nordiske land.
  • Utdanningen skal være en videreutdanning for helsepersonell og søkere må ha minimum 2 års relevant yrkeserfaring (målt som fulltidsansettelse).
  • Utdanningen skal ligge på kandidat/masternivå.
  • Utdanningen skal kunne gjennomføres som et deltidsstudium og slik at deler av utdanningen kan gjennomføres og evalueres særskilt innenfor en definert tidsperiode.
  • Utdanningen skal legges opp med valgmulighet innenfor enten generelt smittevern eller smittevern i helsetjenesten.
  • Undervisningsspråket skal være engelsk.
  • Finansiering av utdanningen, inkludert oppstart og drift tillegges studenten, deres respektive arbeidsgiver(e) eller det enkelte nordiske land.
  • Utdanningen tilrettelegges og, gjennomføres i overensstemmelse med det enkelte lands lovgivning.

Göteborgs universitet planlegger ifølge FHI et tett samarbeid med Sahlgrenska universitetssykehus og de nasjonale folkehelseinstituttene. Det vil bli vurdert samarbeid med andre nordiske utdanningsinstitusjoner for å sikre at kursene blir godkjent i studentenes respektive land og kan inngå i eventuelle andre utdanningsløp, eksempelvis mastergrad. – også for at studentene får mulighet til å ta de generelle kursene i folkehelsevitenskap i eget land og få disse godkjent i Göteborg

(Kilde: Folkehelseinsituttet)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet