Ny rapport om prehospitale tjenester

– Det er ti år siden det sist de prehospitale tjenestene ble gjennomgått. Det har skjedd en betydelig utvikling av de prehospitale tjenestene i løpet av disse årene. Jeg er glad for at vi nå får overrakt en samlet rapport. Rapporten vil være et viktig bidrag i regjeringenes arbeid med å utvikle de prehospitale tjenestene videre, sier Sundsbø.

Arbeidsgruppen kommer i rapporten med sine anbefalinger av en fremtidig organisering av de prehospitale tjenestene. De omtaler blant annet:

– Kommunal legevakt og fastlegenes rolle i denne

– Jordmortjenestens rolle i de prehospitale tjenester

– Ambulansetjenesten, herunder faglig forankring og ledelse, organisasjonsform, kvalitetsindiaktorer, grensesnitt mellom ambulansetransport og pasient-/syketransport, kapasitet, dekningsgrad og responstid, tilstedevakt versus hjemmevakt, kompetansekrav, utdanning og krav til autorisasjon

– Medisinsk nødmeldetjeneste

– Etikk i akuttmedisinske tjenester

– Frivillige mannskapers rolle i utformingen av de prehospitale tjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere rapportens innhold og se den i sammenheng med departementets øvrige arbeid med å styrke de prehospitale tjenester.