Ny satsning for økt frivillighet og bedre rapportering av tvangsdata i de psykiske helsetjenestene

– Frivillighet er og skal være hovedregelen i all pasientbehandling,

sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det er

problematisk at bruken av tvang i psykisk helsevern varierer så mye fra

sted til sted. Det er også uholdbart at vi vet så lite sikkert om det

reelle omfanget av tvangsbruken.

– Korrekt registrering og rapporteringen

av data må prioriteres av helseforetakene. Dette arbeidet er blant

tiltakene i strategiens nasjonale plandel, sammen med tiltak for økt kompetanse, dokumentasjon, kontroll samt bedre ivaretakelse av brukere og pårørende, fremholder statsråden.

Etter hvert er det kommet mange gode eksempler på hvordan situasjoner

som tradisjonelt har blitt møtt med tvang kan erstattes med trygge,

frivillige løsninger gjennom et nært og forpliktende samarbeid med

brukere og pårørende. Grepene er ofte enkle og lite ressurskrevende, men

krever en bevisst tilnærming og systematisk oppfølging fra ledere og

klinikere.

I tråd med Opptrappingsplanens mål og Samhandlingsreformens intensjoner dreier det seg først og fremst om å etablere et lett tilgjengelig og helhetlig tjenestetilbud nær der folk lever og bor, som raskt og

trygt kan møte den enkeltes behov for hjelp. Gjennom bl.a. oppsøkende

tjenester og samarbeid mellom berørte etater økes mulighetene for å gi

hjelp på et tidligere stadium, slik at akutte, tvungne innleggelser i

institusjon kan reduseres. I tillegg er det avgjørende for kvaliteten på

tilbudet at det fra første kontakt legges til rette for en respektfull

og åpen kommunikasjon med brukere og pårørende omkring behandling og

oppfølging.

-Jeg er glad for å kunne legge frem en forpliktende nasjonal

strategi for økt frivillighet i de psykiske helsetjenestene. Strategiens

14 nasjonale tiltak skal, sammen med tiltaksplanene på regionalt og

lokalt nivå, være et viktig bidrag til å nå målet om økt frivillighet i

tjenestene, sier Strøm-Erichsen.

Den viktigste jobben må imidlertid skje

der praksis foregår. For å oppnå gode resultater er det således

avgjørende med et nært samarbeid på ulike nivåer, hvor brukere og

pårørende er like viktige og naturlige samarbeidspartnere som

faginstansene. Grip mulighetene lykke til, avslutter statsråden.