Cxense Display

Nye bestemmelser i helsesektoren med virkning fra 1. januar 2011

. Reglene danner grunnlaget for en ny refusjonsordning for helsetjenester mottatt i andre EØS-land. Ordningen omfatter i hovedsak helsehjelp utenfor sykehus, men hva slags tjenester som omfattes, er nærmere regulert i forskriften. Det gis refusjon bare dersom helsehjelpen ville blitt dekket av det offentlige i Norge, og i utgangspunktet på de samme vilkår.
Forskrift om godkjenning av sykehus
Det er gjort endringer i forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus som trer i kraft 1. januar 2011. Forskriften har fått ny betegnelse og heter nå forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.
Det er ikke gjort endringer i de bestemmelsene som omhandler godkjenning av sykehus. Det er gitt nye bestemmelser som stiller vilkår for å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus.
 Forskrift om strålevern
Ny og revidert forskrift om strålevern og bruk av stråling de viktigste endringene som trer i kraft fra 1.1.2011, er strengere bestemmelser om medisinsk strålebruk og godkjenning av bruk og besittelse av visse typer laserpekere. (De nye bestemmelsene om grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger trer i kraft 1.1.2014)
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister
Endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (Sysvak-forskriften) meldeplikt til Folkehelse-instituttets vaksinasjonsregister for sesonginfluensavaksinering, pneumokokkvaksinering, reisevaksinering m.v., dersom den vaksinerte selv samtykker til slik registrering.
Forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler
Endring i forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek Statens legemiddelverk gis fullmakt til etter bestemte kriterier å fastsette liste over legemidler som skal omsettes i selvvalg, og at tradisjonelle  plantebaserte legemidler sidestilles med legemidler i forhold til omsetning utenom apotek
Endringer i egenandelstak
Egenandelstak 1 øker om lag med prisjusteringen fra 1840 til 1880 kroner fra 1. januar 2011. Dette omfatter undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, i laboratorier og i røntgeninstitutt, viktige legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept samt pasienttransport.
I forhold til omsorgstjenestene iverksettes Forskrift om en verdig eldreomsorg og Rundskriv om egenandeler.