Nye kvalitetsdata somatikk

Erfaring fra utlandet tilsier at effekten av slike

indikatorer øker når de blir offentlig tilgjengelige. Helse Sør-Øst RHF ser

meget positivt på dette, samtidig som tallene peker på at en del av våre

utfordringer ikke er løst. Dataene gir oss mulighet til å sette inn tiltak der

vi ser at det kan være rom for forbedring, sier Alice Beathe Andersgaard.

Redusert behandlingsstart kreft

Det er et mål at 80 prosent av pasienter med brystkreft,

lungekreft og endetarmskreft skal ha startet første behandling innen 20

virkedager etter at henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten.

I første tertial 2012 varierer andelen på landsbasis med 66

prosent for brystkreft, 57 prosent for tykktarmskreft og 38 prosent for

lungekreft. Sammenlignet med samme periode i 2011 viser utviklingen at andelen

som starter behandling innen 20 virkedager på landsbasis har økt med tre

prosent for brystkreft og lungekreft, mens andelen har gått ned med en prosent

for tykktarmskreft.

– Vi er tilfreds med utviklingen i foretaksgruppen når det

gjelder oppstart behandling av brystkreft, men vi når ikke styringsmålene.

Spesielt for pasienter med lungekreft er foretaksgruppen langt fra gode nok.

Det er viktig at helseforetakene jobber videre med å sikre gode pasientforløp

for pasienter med kreft blant annet for å få redusert ventetiden fra mistanke

om kreft til utredning er gjennomført og behandling er startet, sier Alice

Beathe Andersgaard.