Nye kvalitetstall fra pasientene

Undersøkelsen er foretatt blant et utvalg voksne pasienter som ble utskrevet fra en somatisk sengepost høsten/vinteren 2012. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2011. Leder i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst, Øistein Winje sier dette er en viktig undersøkelse for å bedre pasientforløp og pasientsikkerhet ved norske sykehus.
-Det er pasienten som best kan vurdere om han eller hun blir møtt og behandlet med empati og respekt og bli involvert i beslutninger som gjelder egen helse. Kvalitet målt gjennom brukererfaringer er derfor en kjempeviktig indikator i forbedringsarbeidet ved sykehusene, sier han.
Winje er glad for at stadig flere kvalitetsindikatorer blir offentliggjort.Det må være stor åpenhet om kvalitet i helsetjenesten, og informasjon om dette må være lett tilgjengelig. Det vil sette pasienten i stand til å kunne velge behandlingssted på grunnlag av kvalitet, både i form av både brukererfaringer og medisinske indikatorer, sier Øistein Winje.
Bedre pasientsikkerhet
Direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard deler brukernes syn på at dette er en viktig undersøkelse.
– Pasienter og pårørende er en viktig kilde til kunnskap som legges til grunn for vårt forbedringsarbeid, sier Andersgaard. Hun synes det er veldig positivt at tallene for pasientsikkerhet har bedret seg sammenlignet med tilsvarende undersøkelse for 2011.
-Det er i samsvar med funn gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Vi synes disse tallene er gledelige, særlig med tanke på det målrettede arbeidet som har vært i Helse Sør-Øst for å implementere innsatsområdene i den nasjonale kampanjen, sier hun. Undersøkelsen bekrefter oppfatningen av utfordringsbildet i forhold til utskriving fra sykehusene og samhandling med kommunen.
-Dette er problemstillinger som vi har stort fokus på. Blant annet har vi etablert praksiskonsulentkorps med fastleger som jobber deltid på sykehusene for å bedre samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene om blant annet utskrivingsrutiner, sier hun.
Undersøkelsen bekrefter også at ventetiden for vurdering og behandling ved sykehusene oppleves som for lang.
-De aller fleste som kommer til våre sykehus har behov for øyeblikkelig hjelp. De behandles akutt og får den hjelpen de skal ha. Men vi jobber hardt med å redusere ventetiden for de som henvises til vurdering og behandling av sykdommer og tilstander som ikke trenger akutt behandling, sier Andersgaard.