Nye mål for eldreomsorgen

De aller fleste eldre opplever å få god eldreomsorg der de bor. Likevel er det eldre som ikke får hjelpen de har behov for. Derfor vil regjeringen nå gjøre enda mer for å styrke eldreomsorgen.
Regjeringens mål er at det innen 2015 skal være full sykehjemsdekning i Norge, ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få dette. Denne høsten setter vi i gang et omsorgsløft for å nå målet om en god og verdig eldreomsorg:
·        Regjeringen vil foreslå tilsagn om tilskudd til 2000 sykehjems- eller heldøgnsbemannede omsorgsplasser i 2011.
·        Regjeringen vil fjerne begrensningene i tilskuddsordningen for sykehjemsplasser og avvikle behovsprøving hos fylkesmannen.
·        Regjeringen vil i høst innføre en verdighetsgaranti – en egen forskrift om en verdig eldreomsorg.
·        Regjeringen vil etablere 12.000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten innen 2015.
·        Regjeringens mål er å innføre en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til demente når tilbudet er bygget videre ut.
Langvarig satsing på en rekke områder innen eldreomsorgen gir konkrete resultater:
·        Legetjenesten i sykehjem er styrket med over 30 prosent i perioden 2006-2009.
·        Kommuneansatte har fått høyere kompetanse på demens. Nærmere 8000 ansatte i 250 kommuner har startet demensopplæring.  
·        Pårørende til demente har fått informasjon og støtte gjennom 30 pårørendeskoler som ble startet opp i 2008 og 2009.
·        Alt som bygges med nytt investeringstilskudd skal tilpasses demente. Det betyr små boenheter med fellsskapsløsninger og tilgang til uteareal, istedenfor tradisjonelle boliger med mange etasjer og lange korridorer.
·        Målet om 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009 ble oppnådd med god margin. I følge tall fra SSB er det blitt om lag 14 800 flere årsverk i omsorgstjenestene i perioden. Om lag 80 prosent er personell med helse- og sosialfaglig utdanning.
·        Det er etablert fem sentre for omsorgsforskning.
Verdens eldredag er en viktig markering av eldres rettigheter og behov. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å skape en eldreomsorg som oppfyller disse.