Nye sykehusbygg Østfold, Bergen og Stavanger

Prosjektet er beregnet til fem milliarder kroner og lånet på 2,5 milliarder kroner er i tråd med søknaden fra Helse Sør-Øst RHF.

– Det nye sykehuset i Østfold vil sikre befolkningen et godt spesialisttilbud i fremtiden og jeg forutsetter at prosjektet også tilrettelegges for samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus, sier helse- og omsorgsministeren.

Planleggingen av nytt Østfoldsykehus har pågått over en lang periode og omfatter en delt løsning mellom nytt sykehus på Kalnes og videreføring av sykehuset i Moss.

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF har vist at de vil ha økonomisk bæreevne til å håndtere dette prosjektet. Sykehuset Østfold HF har god kontroll på økonomien og gir Østfolds befolkning et godt spesialisthelsetjenestetilbud. God kontroll og styring med økonomien er viktig for et godt tjenestetilbud.

Nytt senter for barn og ungdom ved Haukeland universitetssykehus

I statsbudsjettet for 2011 går regjeringen inn for å gi lån for bygging av bygging av første trinn av et nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssykehus. – Jeg er veldig glad for at vi nå får i gang dette prosjektet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Prosjektet er beregnet til 1,4 milliarder kroner og lånet på 700 millioner kroner er i tråd med søknaden fra Helse Vest RHF. Av dette blir 108 millioner kroner foreslått bevilget i 2011.  Det nye senteret skal inneholde klinikk for psykisk helsevern for barn og unge under 18 år, samt klinikk for psykosomatisk medisin, som blant annet skal inneholde alderpsykiatrisk tilbud, tilbud for pasienter med spiseforstyrrelser og flere ressurs- og kompetansesentra. Senteret er planlagt ferdigstilt i 2015.

– God styring med økonomi og kvalitet er viktig for et godt tjenestetilbud. Helse Vest RHF kan nå begynne prosessen med å samle sykehustilbudet for barn og unge, sier helse- og omsorgsministeren.

Ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2011 å gi lån til ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Helse Stavanger HF. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 255 millioner kroner og det blir foreslått en lånebevilgning på 103 millioner kroner i 2011.

– Jeg er fornøyd fordi dette vil gi et bedre tilbud for barn og unge i Stavangerregionen. Barne- og ungdomspsykiatrien er viktig både for pasientene og deres familier, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.