Nye tall: Antibiotikabruken går ned

Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent. Det viser rapporten om legemiddelforbruket i Norge for perioden 2012-2016. Fortsatt er det likevel et godt stykke frem til nasjonale mål er nådd.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nedgangen i 2016 alene var på nesten 4 prosent. Dette underbygger en trend med lavere forbruk som man har sett de siste årene. Helsemyndighetenes målsetting er at antibiotikaforbruket skal reduseres med 30 prosent fra 2012 til utgangen av 2020.

– Nedgangen i omsetningstallene for antibiotika er gledelig nytt, men det er fortsatt langt frem til å nå målene om reduksjon, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.

“Antibiotika – bare når det trengs”

For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig. Slagordet “Antibiotika – bare når det trengs” viser til at antibiotika skal brukes der det er nødvendig. En reduksjon i bruken av antibiotika skal ikke gi negative helseeffekter for befolkningen.

Steinbakk understreker at arbeidet handler om økt bevissthet både i befolkningen generelt og hos helsepersonell som forskriver medikamentene.

– Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika. Her beskrives det hvem som bør få hvilken behandling for hvilke tilstander. Hvis retningslinjene følges, vil de helsespesifikke målene i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 mest sannsynlig kunne nås, sier Steinbakk.

Forskriving av antibiotika

Om lag 80 prosent av all forskrivning av antibiotika til bruk for mennesker skjer i allmennpraksis, 5 prosent hos tannleger, 6 prosent i sykehjem og 9 prosent i sykehus.

Et hovedmål i regjeringens strategi mot antibiotikaresistens er å redusere og optimalisere antibiotikabruken både i og utenfor sykehus. Redusert antibiotikaforskriving er hovedmålet i allmennpraksis, mens redusert bruk av bredspektrede antibiotika er den viktigste målsettingen i sykehusene.

Nedgang i salget av alle antibiotikagrupper

Legemiddelstatistikken viser at det har vært en nedgang i bruken av alle grupper antibiotika. Unntaket er metenamin som egentlig ikke er et antibiotikum, men et urinveisantiseptikum som brukes for å forhindre urinveisinfeksjon, særlig hos eldre kvinner.

(Pressemelding)