Nytt analyseverktøy for ambulansetjenesten

ANALYSE: Helse Midt-Norge har anskaffet et nytt analyseverktøy for ambulansetjenesten. Foto: Scanstock

På initiativ fra Samarbeidsforumet for ambulansetjenesten og regionens fagdirektører er det gjennomført en analyse og anskaffet et analyseverktøy for planlegging og utvikling av ambulansetjenesten i Midt-Norge fram mot 2030.

Analysen viser blant annet dekningsgrad ut fra anbefalte responstider for ambulansetjenesten. Helseforetakene i regionen får med dette et verktøy for å utvikle og dimensjonere ambulansetjenesten framover. Modellen beregner optimal plassering av stasjoner for best mulig responstid ut til pasient. Den tar ikke hensyn til samtidighetskonflikter /stengte veier og lignende. Transport til behandlingssted er ikke en del av modellen, skriver Helse Midt-Norge i en melding på sine nettsider. https://helse-midt.no/nyheter/2018/analyseverktoy-for-ambulansetjenesten

Det er Geodata AS som leverer analyse og verktøy for planlegging av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge. Til grunn for analysen ligger en framskriving av antall innbyggere, alderssammensetning, og forventet antall ambulanseoppdrag for alle kommuner fram til 2030. Analyseverktøyet gjør det mulig å beregne framtidig behov for ambulanser og plassering av ambulansestasjoner, og hva som kan påvirke ressurstilgangen. Verktøyet er dynamisk og oppdateres ved endringer av bl.a. vegløsninger.

– Det er helseforetakene som har ansvar for drift og utvikling av ambulansetjeneste og akuttberedskap for lokalsykehusene. Analysen viser at vi i dag generelt har god dekning ut fra anbefalt responstid. I tillegg til analyse knyttet til geografi, utrykningstid og plassering av stasjoner, er det nødvendig at helseforetakene i sin planlegging ser nærmere på samspillet med lokal legevakt og bruken av ambulanser til rene transportoppdrag. Våre moderne ambulanser gjør at vi har et avansert og kompetent medisinsk tilbud for befolkningen tilgjengelig på kort varsel, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

Les mer hos Helse Midt-Norge!

(Kilde: Helse Midt-Norge)