Cxense Display

Nytt pasienthotell og 113 nye senger

Ahus flyttet i 2008 inn i et nytt sykehusbygg med ny digital infrastruktur og medisinsk teknisk utstyr i verdensklasse. Dette var fase I av utbyggingen av det nye sykehuset.

Nå er sykehuset i sluttfasen av fase II. Fra 2011 øker Ahus sitt opptaksområde med om lag 160 000 mennesker når sykehuset også blir lokalsykehuset for også Alna bydel i Oslo samt for hele Folloregionen. Da vil sykehuset ha et opptaksområde med i underkant av 500 000 mennesker. Dette gjør Ahus til et av landets største sykehus, og det største akuttsykehus.

For å ha kapasitet til å overta disse pasientene bygges nå den siste sengepiren på Ahus med 113 senger. I tillegg bygges det et pasienthotell med 73 rom. 23 av rommene i hotellet vil være forbeholdt barselavdelingen.
Det nye sykehuset er designet for å øke antall utredninger og somatiske behandlinger, og til å betjene et langt større opptaksområde/pasientgrunnlag enn det Ahus har i dag. Allerede ved planleggingen av det nye sykehuset ble det planlagt et utvidet omtaksområde for sykehuset fra 2011. 

Dette innebærer at Ski sykehus virksomhetsoverdras fra Oslo Universitetssykehus (OUS) til Ahus fra det tidspunktet Ahus overtar ansvaret for befolkningen i Follo, januar 2011.

Med et utvidet opptaksområde vil Ahus ha større mulighet for å utnytte sitt potensial med utgangspunkt i brukernes behov og for samfunnets behov og krav for økt utnyttelse av en stor investering.

Ahus vil fra 2011 ha sin hovedbase på Nordbyhagen, som i dag, men samtidig vil sykehuset ha lokalenheter på Stensby og Ski. Dette gir Ahus en unik mulighet til å utvikle tjenestene ved Ahus i samsvar med regjeringens forventninger til ny samhandlingsreform.

Akershus universitetssykehus er i den heldige situasjon at det har en relativt stor andel med nye og moderne bygg (både for somatikk og psykiatri). Samtidig har sykehuset en kompakt bygningsmasse. Her har Ahus en stor fordel med hensyn til effektiv drift, og ikke minst den trygghet det er for pasientene og haalt under et tak?.
Nå ferdigstilles fase II av sykehusutbyggingen, og med dette sluttføringen av Nye Ahus. Foruten den siste sengepiren og pasienthotellet kommer det nytt IR-bygg (illegale rusmidler). Det anlegges også ny parkeringsplass utenfor hovedinngangen for pasienter og pårørende med 250 p-plasser.